The Lord's Prayer

[Top]

Ár nAthair

Gaeilge Irish

Ár n-athair, atá ar neamh: go naofar d'ainm. Go dtaga do riocht. Go ndéantar do thoil ar an talamh, mar dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethiúl tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha, mar mhaithimid dár bhféichiúnaithe féin. Agus ná lig sinn i gcathú, ach saor sinn ó olc. Óir is leatsa an Ríocht agus an Chumhacht agus an Ghl/oir, tré shaol na saol.

Amen.

Gàidhlig Scottish

Ar n-athair a tha air nèamh: gu naomhaichear d'ainm. Thigeadh do rìoghachd. Dèantar do thoil air an talamh, mar a nithear air nèamh. Tabhair dhuinn an ar fiachan, amhuil mar a mhaitheas sinne d'ar luchd-fiach. Agus na leig am buaireadh sinn, ach saor sinn o olc. Oir is leatsa an rioghachd agus an cumhachd agus a'ghòir gu siorruidh.

Amen.

To the Gaelic homepage