Standardized Royal Hungarian Army
(Magyar Királyi Honvédség)
Abbreviations of World War II

Preliminary note: The Royal Hungarian Army (Magyar Királyi Honvédség) came into existence pursuant to the military restrictions of the 4 June 1920 Treaty of Trianon, and ceased to exist on 8 May 1945, when all of its retreating and fighting formations laid down their arms.

Magyar/Hungarian Army U.S. Army
-- A, Á -- -- A --
anyag agi. equipage; material; matériel
---
ágyú,
ágyús
á. gun,
gunner
---
aknavető av. "Mine Lobber." Mortar > 60mm/2.36" caliber
---
alakulat ala. formation
---
alezredes alez. Lieutenant Colonel LTC
ahadnagy alhdgy. "Under-Second Lieutenant" = Chief Warrant Officer CWO-4
alhadnagyhelyettes alhdgyhts. "Warrant Under-Second Lieutenant" = Warrant Officer.
(This rank existed from 1943 through 2 Nov44.)
Ranked below a "Warrant Flag-bearer" and above a "Chief Staff Sergeant."
W-1
álláspont áp. location, position
---
állategészségügy, -i aeü. veterinary medicine
---
állomásparanesnok ápk. raliroad transport commander, garrison commander
---
állomásparanesnoki ápk. having to do with: railroad transport officer or garrison commander
---
állomásparanesnokág ápk. railroad transport command, garrison command
---
altábornagy altbgy. Major General MajGen
altengernagy altngy. Vice Admiral VAdm
árkász árk. sapper (combat engineer)
---
altiszi ati. Non-Commissioned Officer NCO
-- B -- -- B --
balszárny bsz. left wing
---
biztositás bizt. security, securing
---
biztositó bizt. security, securing
---
bombázó bomb. bomber ("B" in aircraft identification: B-17, VB/VMB in Navy & USMC designations)
Budapest Bp. Budapest (capital of Hungary)
---
-- C -- -- C --
cirkálló crk. cruiser CA, CL, CB
csapat csap. unit element/s, team, trops, unit, force
---
csatahajó cshj. battleship BB
csatacirkáló cscrk. battle cruiser CA, CB
csatlakozó állomás csá. junction station
---
csendőr csö. gendarme
---
csendőrség csöség. gendarmic
---
csoport csop. group gp.
-- D -- -- D --
dandár dd. brigade bde
dél (mint időpont) d. Noon (In parentheses: as a point in time)
---
dél (mint világtáj) D. South (In parentheses: as a point of the compass.) S
déli (mint időpont) d. Noontime (In parentheses: as a point in time)
---
déli (mint világtáj) D. Southern (In parentheses: as a point of the compass) S
délkelet,-i DK. Southeast SE
délkeleti DK.-i Southeastern
---
délnyugat DNy. Southwest SW
délnyugati DNy.-.i Southwestern
---
demarkáciös vonal dv. line of demarcation
---
-- E, É -- -- E --
egészségügy health care
---
egészségügyi health care: related and/or part of
---
éjjeli bombázó É.B. Night Bomber (N) following aircraft designation: VB(N)31
ejtőernyő eje. parachute
---
ejtőernyős eje. paratropper; parachutist
---
élelem élm. food
---
élelemezés élm. food supply
---
élelmező élm. supplying with food
---
élelmi élm. food: related and/or part of
---
ellenség elg. enemy
---
ellenséges elg. hostile
---
ellentengernagy eltngy. Rear Admiral (both Lower and Upper half) RAdm
előőrs eörs. advance guard
---
előőrstartalék eörstart. advance guard reserve
---
előosztag eog. advance detachment
---
elővéd evéd. advance guard
---
elővédzöm evédz. bulk of advance guard
---
erődités er. fortification
---
érkezés érk. arrival arr.
érkezik érk. arrives
---
érkező érk. arriving
---
észak É. North N.
északi É. Northern
---
északkeleti ÉK.-i Northeast NE
északnyugati ÉNy.-i Northwestern
---
Európa Eu. Europe Eur., Eu
ezred e., ezd. regiment rgt
ezredes ezds. Colonel Col.
ezredközvetlen ek. regimental headquarters unit Regt. HQ
ezredparancsnok epk regiment commander
---
ezredparancsnoki epk. regiment commander's
---
ezredparancsnokság epk. regiment command
---
-- F -- -- F --
fegyver fe. weapon, arm
---
fegyveres fe. armed
---
fegyvernem fn. combat arm
---
fegyverzet fe.zet. armament
---
felderités feld. reconnaissance recon.
felderitő feld. reconnoitering
---
felderitő járör fejör. reconnaissance patrol
---
felderitő osztag feog. reconnaissance detachment
---
felvételező állomás f. á. acquisition station
---
felvételező hely f. h. acquisition location, place
---
fényszóró fényszóró searchlight
---
fénytávbeszélő féenytávb. photophone
---
fénytávbeszélő állomáscsoport féfytács. photophone station group
---
folyamerő foe. river force
---
folyamőr fö. river force man
---
folyamőrség Fő. river forces
---
főcsapat főcsap. main force
---
főellnállási öv főellöv. main zone of resistance
---
főellenállási vnoal főellv. main line of resistance MLR
főhadnagy fhdgy. First Lieutenant 1stLt
fászállámester fszm. Chief Quartermaster CQM
főtörzsőmester ftőrm. Chief Staff Sergeant" = Warrant Officer 1 thru 29Jul41; afterwards, Master Sergeant or First Sergeant or Sergeant Major WO; MSgt or 1stSgt or SgtMaj
fővezér Főv. Command-in-Chief C-in-C
fövezéri Föv. Commander-in-Chief's C-in-C's
fővezérség Főv. High Command
---
-- G, Gy -- -- G --
gárda gd. guard: armed force gd.
gárdista gd. guard, guardsman
---
gépágyú gá. self-propelled gun SPG
gépkocsi gk. motor vehicle
---
gépkocsizó gk. mechanized mech., mechzd.
gépkocsioszlop gko. mechanized vehicle column
---
géppisztoly gpi. submachine gun smg
géppuska gp. maching gun mg
géppuskás gp. machine gunner
---
gépvontatás gv. towing
---
gépvontatású gv. towed
---
golyószóró gsz. automatic rifle ar
gránát gr. Grenade: (1) Hand grenade; (2) Also often used as a synonym for "shell"
---
gránátos gr. grenadier
---
gránátvető gv. "Grenade Lobber." Light mortar: ≤60mm/2.36" caliber.
---
gyalog gy. on foot, walking inf.
gyalogos gy. infantryman; pedestrian
---
gyalogság
gyalogsági
gy., gyság. infantry
infantry, of
inf.
gyalogsági ágyú gy. á. infantry gun
---
gyalogsági parancsnok gypk. infantry commander
---
gyalogsági parancsnokság infantry command
---
gyalogsági tábornok gytbk. General of Infantry, thru 29Jul41; afterwards: Colonel General=Lieutenant General LtGen
gyorscsapat gyocsap. rapid unit
---
-- H -- -- H --
háború háb. war
---
hadihid hh. military bridge
---
hadművelet hdm. operation op.
hadműveleti hdm. operational
---
hadnagy hdgy. Second Lieutenant 2ndLt
hadnagyhelyettes hdghts. Warrant Second Lieutenant=Chief Warrant Officer. (This rank existed from 1943 through 2Nov44.) Ranked below an "Under-Second Llieutenant" and above a Warrant Flag-bearer." CWO-3
harc h. combat
---
határ h. border; corporation limit
---
helyettes H., h. substitue person; assistant asst.
honvéd h. Magyar=Hungarian
---
hahdosztály ho. division div.
hadosztály parancsnok hop. division commander
---
hadosztály parancsnoki hop. division command, of
---
hadosztály parancsnokság hop. division command
---
hadseret hds. army
---
hadseregcsoport hdscs. army group
---
hadtest hadt., hdt. corps
---
harc h. combat, fight
---
harcállápont háp. command post C.P.
harcászati tartalék harc. tart. tactical reserve
---
harccsoport hcsop. combat group
---
harcjármű hjmű. fighting vehicle
---
harcjárőr hjőr. compat patrol
---
harckocsi hk. (combat) tank tk.
harclépcső hlép. echelon
---
harccsoport hcsop. combat group
---
háromszögelési point hárp.,
Δ jellel is jelölhetö
Triangulation point.
May also be indicated by Δ.
---
harárbiztositó hb., hbizt. border securing
---
határbiztositás hbist. border security
---
határőr hő. burder guardsman
---
határőrség hő. Border Guard, a branch of the armed forces
---
határvadász hv., hvad. Border Ranger
---
határvédelmi erők hv.e. boder defense forces
---
hegyi hgy. mountain, of
---
hegyivadász hgyv. mountain ranger
---
hiradó, hiradás hir. signal
---
hirközpont hirk. signal center
---
honvéd h., hv. Homeland Defense Force
---
Honvéd Vezérkar HVK Homeland Defense Force General Staff
---
Honvéd Vezérkari Főnök HVKF Chief of Homeland Defense Force General Staff
---
Honvédség honv., hv. Homeland Defense Force
---
honvédségi honv. Homeland Defense Force, related to and/or part of
---
honvédelmi honv. Homeland Defense, related to and/or part of
---
Honvédelmi Főparancsnok HFP Homeland Defense Commandant
---
honvédelmi miniszter H. M. Secretary of Defense (None in US until 1948; closest equivalent in WWII, Secretary of War) (SECDEF)
honvédeelmi minisztérium   Department of Defense (DOD)
huszár hu. hussar
---
-- I -- -- I --
indul ind. departs, starts out
---
indulás ind. departure
---
induló ind. departing;
march music;<,br>marching song
---
-- J -- -- J --
javadalmazás jav. allowance; basic load
---
jármű jmü. vehicle veh.
járőr jör. patrol
---
jelentés jl. report rpt.
jelentő jl. reporter, reporting; meaning
---
jelentésközcetitő állomás jlká. report relay station
---
job j. right, better
---
jobbra j. to the right; for better
---
jobbszárny jsz. right wing
---
-- K -- -- K --
katona kat. soldier
---
katonai kat. military, soldierly
---
kelet (világtáj) K. East (point of compass) E.
kelet (kelendö) (eminently) marketable
---
kelet (keltezé;s) kelt. date (of something)
---
keleti K. Eastern
---
kerékpár kp. bicycle
---
kerékpáros kp. bicyclist
---
kézigránát kgr. hand grenade
---
karhatalmi kh. law enforcement, related to and/or part of
---
karhatalom kh. law enforcement
---
kiképző tabor kik. táb. training camp
---
kisegitő tabor kiska. auxiliary law enforcement
---
kisegitő karhatalmi kiska. auxiliary law enforcement, related to and/or part of
---
kizárva kiz. excluded
---
kizárólag kiz. exclusively
---
könnyű k. light (weight)
---
könnyű (éjjeli) bombázó K.B. (É.B.) light (night) bomber
---
könnyű hadosztály kho. light division (two regiments), brigade brig.
közel felderitő K.F. short-range reconnaissance
---
közepes köz. medium med.
központ közp. center
---
Központi Átvételi Bizottság KÁB. Central Acceptance Committee
---
Központi Szállitás Vezetőség KSzV Central Transportation Management
---
központi közp. central
---
közvetlen közv. direct
---
különitmény kül. detachment det.
-- L, Ly -- -- L --
lefegyverzés lefe.zés. disarmament
---
legénység legs. rank and file
---
legénységi legs. enlisted, of
---
légi lé. aerial, airborne
---
légierők Le. air forces AF
légoltalom légó. civil air defense
---
légvédelem lgv. air defense
---
légvédelmi lgv. air defense, related to and/or part of
---
lovas lov. cavalryman; horseman; hordeback rider
---
lovasság lság. cavalry cav.
lovassági   cavalry, related to and/or part of cav.
lőszer lősz. ammunition ammo.
löszeres   ammunnition, related to and/or part of
---
löveg löv., lg. cannon, gun
---
lövész löv. fusilier, rifleman, rifle unit
---
-- M -- -- M --
magassági pont mgp., magp. spot elevation; may also be indicated by a Ο symbol
---
magyar m., ma. Magyar=Hungarian
---
Magyarország MO. Hungary Hung.
marsall msl. marshal (general grade officer)
---
megszállás megsz. occupation (by a military force)
---
megszálló megsz. occupier;
line-of-communication, unit and/or soldier
 
LOC
menet m. march (movement)
---
motorkerékpár mkp. motorcycle
---
mozgó konyha mk. mobile kitchen
---
mozgósitás M. mobilization
---
mozgósitási M. mobilization, related to and/or part of
---
mozsár, konyhai mo. mortar (kitchen tool)
---
mozsár, löveg mo. mortar mor.
műszaki mű. engineering, technical eng., tech.
-- N -- -- N --
nehéz n., neh. heavy
---
nehézpuska npu. antitank rifle
---
népfelkelés nf. Standby Reserve (literally: "Populist Insurgency")
---
népfelkelö nf. Standby Reservist
---
nyugat Ny. West W.
nyugati Ny. Western
---
-- O, Ö -- -- O --
oldalvéd ovéd. flank guard
---
országos jármő ojm. horse-drawn wagon
---
osztag og., oszt. detachment
---
osztály oszt. (1) Adminisdtrative Section:
(2) Artillery Battalion;
(3)Cavalry Squadron.
(Literally: "Class.division")
---
önálló ö. independent ind.
önállóan ö. independently
---
őrmester őrm. "Sergeant" - Staff Sergeant, E-6 SSgt
őrnagy őrgy. Major Maj
őrvezető őrv. Private First Class Pfc
összekötő ök. liaison person
---
összeköttetés ök. communication, liaison
---
összekötő tiszt öti. liaison officer
---
-- P -- -- P --
pályaudvar-parancsnokság pup. railroad station command (activity)
---
páncél pc. armor a.
páncélelháritó pct. anti-tank at
páncélgépkocsi pcgk. armored car
---
páncélgránátos pcgr. armored grenadier
---
páncélos pc. armored fighting vehicle AFV
páncélozott pc. armored
---
páncéltörő pct. armor-piercing AP
páncélvadász pcv. tank destroyer TD
páncélvonat pcv., pv. armored train
---
parancs pcs. order (noun)
---
parancsnok pk. Commander. (Not the Navy rank of Commander corresonding to Lieut. Colonel) (Cdr.)
parancsnjoki pk. commander's
---
parancsnokság pság. command (organization)
---
pisztoly pi. pistol
---
puska pu. rifle
---
puskás pu. rifleman, riflemen; rifle's
---
-- R -- -- R --
rádió rád. radio rad.
rádiós rád. radio, of and/or related to; radioman
---
rephely reph. airodrome
---
repülés rep. aviation
---
repülő rep. aircraft, aviator, flyer, flying
---
repülőtér reptér. airport
---
repülőgép rg. airplane
---
roham ro. assault
---
rohamlöveg rolg. assault gun
---
rohamtüzér rotü. assault artillerist
---
rohamtüzérség rotü. assault artillery
---
rendőr rő. policeman
---
rendörség rőség. police
---
romboló rbl. destroyer DD
-- S, SZ. -- -- S --
sebesült seb. wounded W.
sebesült szállitó seb. száll. wounded transport vehicle, ambulance amb.
segédtiszt sgt. adjutant Adj.
szabályzat szab. regulation reg.
szabályozó szab. regulator reg.
szabványos élelemadag Sz. standard food portion, ration rat.
szakasz szak. platoon plat., plt.
szakaszvezető szkv. "Platoon Leader" = Sergeant, E-5 Sgt.
szállás száll. billet, quarters qrtrs.
század szd. (1) century;
(2) company of: artillery, engineers, etc.;
(3) cavalry troops;
(4) Air Force flight
---
százados szd. szds. Captain Capt.
személygépkocsi szgk. motor car
---
szolgálat szolg. duty, service
---
szolgálati szolg. on duty, in service; chain of command
---
szolgálaton kivüli szkv. out of service
---
-- T -- -- T --
tábor táb. bivouac, camp
---
tábori field (as adjective) fld.
táboriörs törs. field
---
tábornagy tbgy. Field Marshall (General of the Army)
---
tábornok táb., tbk. (1) General (4 stars);
General grade officer
Gen.
támad tád. attack (verb)
---
támadás tád. attack (noun) att.
támadni tádni. to attack
---
támadó tádó. attackers
---
támogat tám. supports (verb)
---
támogató tám. supporting
---
tarack tar. howitzer how.
tarackos tar. howitzer, of
---
tarackos üteg tar. ü. howitzer battery
---
tartalék t., tart. reserve res.
tartalék élelemadag T. reserve food ration
---
tartalékos t., tart. reservist
---
távbeszélés távb. telephone conversation
---
távbeszélni távb. to telephone
---
távbeszélő távb. telephone tel.
távbeszélő állomáscsoport tács. telephone station group
---
táviró távi. telegraph tel.
távirat távi. telegram
---
távirás távi. telegraphy
---
távjelzés távj. distant signal
---
távjelző távj. distant signal apparatus
---
távol felderitő T.F. long-range reconnaissance
---
távolharc távharc. long-range combat
---
tehergépkocsi tgk. truck
---
tengeralattjáró taj. submarine sub., SS
tengerészgyalogság tgy. marine infantry;
naval infantry
---
tengerészgyalogos tgy. marine; naval infantryman mar.
tengernagy tngy. Admiral Adm.
terepjáró tj. cross-country
---
tiszt ti. Commissioned officer
---
tisztes ts. "Honoree". Junior NCO, E-3 thru E-4
---
tiszthelyettes thts. "Commissioned officer substitute." Senior NCOs, E-5 and above.
---
tiszti ti. commissioned officer's
---
tizedes tiz. Corporal Cpl.
torpedónaszád tpn. torpedo boat PT
torpedóromboló tpr. (Torpedo boat) Destroyer/Escort DD/DE
törzsőrmester tőrm. "Staff Sergeant" = Sergeant 1st Class SFC
tüzér Artilleryman, artillerist
---
tüzérség tü. Artillery Arty.
tüzérségi parancsnok tpk. Artillery Commander
---
tüzérségi parancsnokság tpk. Artillery Command (org. activity)
---
tülzérségi tábornok ttbk. General of Artillery, thru 29Jul41;
Afterwards: "Colonel General" = Lieutenant General
LtGen
-- U, Ü -- -- U --
utász u., ut. pioneer, combat engineer P.
utóosztag uog. rear detachment
---
utóvéd uvéd. rear guard unit
---
utóvédzöm uvédz. bulk of rear guard
---
üldöz üld. ursues
---
üldöző üld. pursuer
---
üldözés üld. pursuit, chase
---
üldözni üld. to pursue
---
üteg ü. artillery battery
---
üzemanyag üza. fuel
---
-- V -- -- V --
vadász vad. (1) hunter;
(2) fighter plane;
(3) ranger;
(4) tank destroyer
(1) ;
(2) F., ftr.;
(3) ;
(4) TD
vasútállomás vá. railroad station RR. sta.
védő véd. defender
---
védőkörlet v.kör. defensive sector
---
vegyesdandár vdd. joint brigade
---
vegyiharc vh. chemical warfare
---
vezérkar vk. general staff
---
védelem véd. defense def.
védelmi véd. defense's, defensive
---
védő véd. defender
---
vezérezredes vezds. "Colonel General" - Lieutenant General LtGen
vezérkari vk. General Staff's
---
vezérkari főnök VKF., vkf. Chief of General Staff
---
vezérkari főnökség VKF., vkf. General Staff, Office of
---
vezérő rnagy vőrgy. Brigadier General BGen
vezértábornagy vtbgy. "Field Marshal General" = "Field Marshal" = General of the Army.
---
világháború vh. World War WW
vonal von. line
---
vonás (mint mértékegység) v. mil (.001")
---
vonatkozási point vp. reference point
---
vontató V. prime mover
---
-- Z -- -- Z --
zászlóalj zlj. battalion bn.Compiled and formatted by Thomas Szentendrey for the HyperWar Foundation