[Prev][Next][Index][Thread]

ORGANIC GARDENINGhttp://web.inter.nl.net/users/F.vd.Laan/organic.html

-- 
--------------------------------------------------------------
 Lawrence F. London, Jr. - Dragonfly Market Gardens
 mailto:london@sunSITE.unc.edu - mailto:llondon@bellsouth.net
 http://sunSITE.unc.edu/InterGarden
 http://sunSITE.unc.edu/InterGarden/permaculture.html
--------------------------------------------------------------
Title: ORGANIC GARDENING

Biologisch tuinieren.

(Organic gardening)

Logo Biologisch tuinieren

In English " but a bit less comprehensive.
Juli 1997

Hoofdindex.
Platform Biologische Boomteelt
antwoorden over INDICATOR PLANTEN.
150 LINKS naar andere tuinierpagina's.
Greenmap Gouda. De groene stadsplattegrond.

Nederlands.

Tuinieren zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Tips en informatie voor tuin en kwekerij.

Voor ideeen, commentaar of informatie (geen reclame) email mij (Frits v/d Laan.)

--------------

Biologische teeltwijze: meer dan residu-vrij

Sociaal acceptabel
Geen verborgen kosten voor de volgende generatie, de watergebruiker of extra gezondheidsrisico's.
Sterke en gezonde planten
Geen aangejaagde zwakke planten maar vitale gezonde planten.
Een levende omgeving.
pesticiden zijn gemaakt om te doden en dat doen ze ook.
Geen gevaarlijk afval
lees de PAN-UPs (Pesticide action network)
Geen dierproeven met nieuwe bestrijdingsmiddelen.
Nieuwe chemicalien worden getest op giftigheid, gezondheidsrisico's ed. op proefdieren. Dit betekent voor veel proefdieren een gruwelijke dood.
Resistantie tegen bestrijdingsmiddelen.
Daar predatoren mee evolueren zal geen resistentie ontstaan tegen de natuurlijke vijanden.

Index interne pagina verwijzingen

Terug naar hoofdindex
Platform Biologische Boomteelt
Reply compilation on INDICATOR PLANTS.
nuttige insecten.
Aankoop, ziekten, plagen, voorkomen, bestrijden.
Milieudefensie Gouda

Enige algemene informatie over de biologische teelt van siergewassen en bomen.

Korte uitleg over de biologische teeltwijze.
Biologische teelt houdt in dat zonder kunstmest en chemische bestrijdings- middelen wordt geteeld. Hiervoor is een volledig andere manier van werken nodig daar door gerichte teeltmethoden (waarbij ook natuurontwikkeling een belangrijke rol speelt) gestreeft wordt naar een natuurlijk evenwicht op de kwekerij waardoor gezonde, vitale planten worden verkregen.

- De bemesting en het milieu.
Zeker in Nederland bestaat momenteel een enorm mestoverschot zodat elke kilo geproduceerde kunstmest een kilo toevoegd aan het mestprobleem.
Het gebruik natuurlijke meststoffen (langzaam werkende verteerbare stoffen) bevorderd het natuurlijke bodemleven daar deze stoffen de natuurlijke cirkel van afbraak en opbouw niet verstoren, uiteraard indien deze produkten gedoseerd zijn toegediend.

- De bodem
De laatste decennia is alleen aandacht aan de mechanische en physische eigen- schappen van de bodem besteed, de biologische eigenschappen zijn slechts de laatste jaren pas weer in de aandacht gekomen.
Een gezonde bodem bevat een zee aan leven waarvan schimmels, algen en bacterien ongeveer 80% uitmaken terwijl levensvormen als aardwormen, kevers en diverse andere levensvormen de 100 % volmaken.
Door met groenbemesting, compost of natuurlijke meststoffen de verliezen aan voedingsstoffen die ontstaan door uitspoeling en oogst te compenseren wordt tevens dit bodemleven in stand gehouden, waarbij vooral groenbemesting een goede leverancier is van humus.
Bij de vorming van deze humus spelen vooral schimmels een belangrijke rol. Grond dat een gezond bodemleven bevat is vaak ook luchtiger.

- Bestrijdingsmiddelen.
Een bespuiting met een bestrijdingsmiddel richt ook schade aan aan het bodem- leven zoals de algen en schimmels die het overgrote deel van het bodemleven uitmaken.
Dit geldt ook voor biologische bestrijdingsmiddelen maar door de vaak snelle en volledige afbraak kan de schade beperkt blijven. Deze algen en schimmels zijn tevens de basis van de voedselketen in de bodem.

Bestrijdingsmiddelen en recirculatie gietwater.
Hergebruik van gietwater heeft als belangrijk pluspunt dat geen voedingsstoffen meer in het milieu terecht komen maar als het recirculatiewater bestrijdings- middelen bevat levert dit specifieke problemen op zoals de resistentieselectie (alleen resistente plaaginsecten zullen zich vermeerderen) en de residuen van de gebruikte bestrijdingsmiddelen zullen met de potplant uiteindelijk bij de consument terecht komen.

- Aanpak.
Daar de verschillende biologische bedrijven wel hetzelfde doel hebben wordt per bedrijf vaak een totaal verschillende werkwijze toegepast om dit te bereiken. De door mij gehanteerde achtergrondgedachte is dat een insekt in een evenwichtige natuurlijke omgeving vrijwel nooit een plaag zal kunnen worden.
Als er op het bedrijf zich toch een plaag manifesteerd ga ik eerst na waar in het evenwicht zwakke punten liggen. bijvoorbeeld een plaag onstaat vaak op een bepaalde plaats en breidt zich vandaar uit. Vaak stopt de plaag echter voordat alle planten "aangetast" zijn of verdwijnt deze plaag plotseling zonder ingrijpen. Dit is dan niet het moment om het te vergeten maar juist het moment om te onderzoeken welke factoren hieraan hebben meegewerkt.
Veel aandacht is besteed aan het reeds aanwezig zijn van een zo breed mogelijke diversiteit aan insecten, vogels, padden en kikkers en dergelijke. Zelf aangevuld met krielkippen (zie verder) en tegen muizen loopt er regelmatig een kat rond.

kip

- Krielkippen.
Kippen kunnen worden gehouden tegen vrijwel alle (grotere) insecten en om onkruiden binnen de perken te houden.
Door systematisch tussen de voor bepaalde insecten gevoelige gewassen te voederen blijven de kippen vaak tussen de gewassen krabbelen en de insecten of larven hiervan goed onder controle houden.
Een kip is echter niet selectief en zal dus ook nuttige insecten en kleine kikkers of padden eten. Ook onkruiden kunnen vooral in het voorjaar goed onder controle worden gehouden maar er moet voor de onkruiden worden aangetekend dat dit alleen werkt op een vrijwel onkruidvrij perceel daar zij zowel het zaad uit het onkruid pikken als het onkruid wegkrabbelen en dit niet meer werkt bij een hoge onkruiddruk.

libel

- Insecten.
Zie ook: enkele nuttige insecten.
Vaak nog wordt bij insecten aan schadelijke dieren gedacht maar ca. 98% van alle insecten zijn niet schadelijk voor het gewas. Het overgrote deel van de insecten voedt zich zelfs met andere insecten zodat eventuele plagen door een gezond en divers insectenbestand veelal kunnen worden voorkomen.
Op de kwekerij is dus ook leefruimte gecreČerd voor insecten zoals mulching, houtrillen en het laten liggen van fijn snoeihout tussen de planten.

- Bemesting.
De grondsoort is veen en vrij goed oppervlaktewater is aanwezig. De bemesting in de vollegrondsteelt bestaat alleen uit stalmest van rundvee geen bioindustriemest maar van een lokale veehouder.
Deze stalmest wordt ondiep ingewerkt waardoor minder mest nodig is en dus geen mest op diepten komt waar de plantenwortels niet kunnen komen. In gewassen die langer op dezelfde plaats blijven staan blijft fijn snoeimateriaal ed. liggen.
Tussen permanente gewassen wordt mulching of/en groenbemesting toegepast. Indien nodig wordt met een stikstofmeststof als hoornmeel (langzaam) of bloedmeel (snelwerkend) bijbemest hoewel langzaam werkende stoffen de voorkeur hebben.
In de pottenteelt wordt bemest met een organische NPK mengmeststof, Deze bemesting wordt berekend en in 2 tot 4 giften per jaar toegedient dit afhankelijk van het gewas. Het is ook hier de bedoeling uiteindelijk de bodem te voeden in plaats van de plant te bemesten, waarbij het bodemleven de voedingsstoffen voor de plant beschikbaar maakt. Eventueel kan met enkelvoudige organische meststoffen worden bijgestuurd waarbij het vaak N (stikstof) in het groeiseizoen betreft en K (kalium) tegen het eind van het seizoen.

- Kennis en informatie.
Veel kennis is momenteel verloren aan het gaan daar voor elk probleem waar vroeger soms eenvoudige remedies waren thans vrijwel uitsluitend in technische of chemische oplossingen wordt gedacht. Een van de oorzaken is het korte termijn denken waarbij over de oorzaak van het probleem niet verder wordt nagedacht maar een bestrijdingsmiddel wordt ingezet zodat het probleem zich regelmatig zal herhalen. Dit is dan ook mijn belangrijkste kritiek op de voorlichtingsdiensten zoals DLV (Dienst Landbouw Voorlichting) die steeds de korte termijn opties benadrukken. (plaag x -> gebruik middel y)

- Prijskaartje.
Op de vraag of biologisch telen duurder is is geen direct antwoord te geven. In de conventionele teelt worden milieukosten nog naar derden geschoven zoals bijv. een hogere drinkwaterprijs, saneringskosten, ziektekosten enz. In de biologische teelt zit een groot aantal uren voor planning, controle en onderhoud.
Het netto beteeld oppervlak is iets kleiner geworden daar leefruimte is gecreČerd voor insecten, vogels en andere planten en dieren, hoewel deze ruimte in mijn geval voornamelijk langs de perceelranden is geplaatst.
Extra kosten zijn de kosten voor de licentie om het EKO keur te mogen voeren De totale kosten voor bestrijding zijn echter zeer laag. Het EKO keurmerk is voor de afnemer de garantie dat het om een gecontroleerd biologisch geteelt produkt gaat.

- Afzet.
Voor promotie en de coordinatie van de afzet is het Platform Biologische Boomteelt opgericht als samenwerkingsverband tussen de biologische boomtelers. Ecologische hoveniers en gemeenten die zelf aan natuurlijk of ecologisch groenbeheer doen zijn potentiele afnemers.
- Aankoop en de planten in uw tuin.
Na de verkoop vervalt in praktijk de interesse van de teler voor de afgeleverde plant maar voor de koper is het een begin.
Enkele tips voor aanschaf en informatie over het milieuaspect van de gangbare teelt.
Aankoop, ziekten en plagen en informatie over het voorkomen of bestrijden hiervan.

.

Tips voor bewust kopen (of niet kopen).

Vaak worden op de kwekerijen planten in pot geteelt en jaarlijks verpot naar een grotere maat pot. Andere bedrijven telen planten in de grond op om ze voor verkoop 1 seizoen in pot te telen.
De laatste planten hebben vaak een veel beter wortelgestel dan de steeds verpotte exemplaren.
Helaas is dit voor de uiteindelijke koper nauwelijks te zien. (Dit bezwaar geldt vooral voor grotere planten en bomen)

Planten die te lang in dezelfde pot hebben gestaan.
Herkenbaar aan of zwaar door de potgaten stekende wortels Elke plant zal door de gaten wortels willen maken maar staat een plant te lang in dezelfde pot zal de plant sterk naar buiten willen wortelen.
De wortels in de pot kunnen geen kant meer op en kunnen ook als de plant reeds enkele jaren gewoon in de grond staat staat niet of nauwelijks uit de potkluit groeien.

Bomen in pot geteeld.
Als een boom in een (kleine) pot is geteeld zullen de wortels rond gaan draaien in de pot waardoor een kurketrekkerachtig wortelgestel ontstaat. De boom kan dan als deze groot wordt omwaaien daar geen normale stevige en rechte wortels meer gevormd kunnen worden. Dit geldt in mindere mate als de boom alleen het laatste jaar in pot heeft gestaan.
Plant bomen in najaar of voorjaar (plantseizoen) zodat een pot niet nodig is.

Planten die met een gaaslap zijn geplant op de kwekerij.
Als planten uiteindelijk niet worden verkocht worden zij soms met een reeds aangebrachte gaaslap weer geplant.
Deze gaaslap verteert niet en als de wortels dikker worden kunnen zij beschadigd worden door de dunne draden van de oude gaaslap. De plant dan kan na jaren gezond te zijn geweest regelmatig aangetast worden door bv. luizen of verkleuren en uiteindelijk zelfs afsterven.
Kijk voor aanschaf of u restanten van een oude gaaslap ziet zitten (ook in pot kan dit voorkomen) en laat de plant staan of zoek een ander exemplaar als (acryl) draden worden gevonden.
(Uiteraard zelf ook de nieuwe gaaslap verwijderen voor het planten!)
Ga terug naar het verkooppunt als de plant met een oude gaaslap is verkocht en de plant is doodgegaan.

Planten met een gaatjespot om de stam.
Hetzelfde verhaal als bij de oude gaaslap.
De wortels kunnen beschadigd worden tijdens de diktegroei en de plant kan verzwakken en evt. zelfs doodgaan.

Kerstbomen.
Duurzame kerstbomen zijn bomen die met een redelijk grote kluit uit de grond zijn gehaald.
Kerstbomen met een klein en kort afgestoken wortelgestel maken nauwelijks kans te overleven als zij weer worden geplant.
Vraag bij de verkoper naar een boom met een fors wortelgestel. (Deze bomen worden ook wel in pot aangeboden)

Wegwerpplanten.
Helaas worden veel planten om de prijs laag te krijgen aangejaagd met kunstmest en om zwakte-plagen te bestrijden met veel bestrijdingsmiddelen ziektevrij gehouden.
Deze planten zien er bij verkoop vrijwel altijd prima uit maar dit is vaak slechts van korte duur.
Meestal is het voor een koper meestal niet te zien of het een wegwerp of kwaliteitsplant betreft daar er geen referentieplanten bij zullen staan.
Een betrouwbaar tuincentrum of verkooppunt met vakkennis is belangrijker voor tuinplezier dan een wat lagere prijs. Zet desnoods een paar planten minder in de tuin.
Ga bij klachten, zieke of aangetaste planten terug naar het verkooppunt als u denkt dat de plant zelf zwak is geweest.

Planten uit de kas Als planten in een kas zijn opgegroeid kunnen zij flink achteruit gaan als zij buiten worden gezet. Het blad kan bijv. verbranden of gedeeltelijk afvallen, als dit gebeurd ga dan terug naar het verkooppunt. Bedenk dat u dat ook zou doen met andere beschadigde artikelen. Bestrijdingsmiddelen in de pot of kluit Veel bedrijven gebruiken bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt.
Middelen tegen: schimmels, mossen, onkruiden, bodemaaltjes, bodeminsecten en insecten worden regelmatig gebruikt.
Een aantal middelen zijn langwerkend en dus nog aktief op het moment van aanschaf van de plant.
Het is voor een koper niet na te gaan of een plant deze middelen bevat daar het gebruik ervan door telers sterk wisselt.
Ook het Milieukeur geeft hier geen uitsluitsel, alleen biologisch geteelde planten (EKO keurmerk) geven de garantie van gifvrij geteelde planten. deze planten zijn echter nog niet volop te verkrijgen.

Milieu defensie Gouda

Milieudefensie Gouda

Parent Directory Inter.nl.net

What you don't know can hurt you

You are visiter number
The counter used can be found at http://www.digits.com/

And if you don't like monopolies view this site with Netscape :-)

Frits v/d Laan
Gouda