[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Universalist Congress,Kongres Uniwersalistow       filozof@plearn.edu.pl  {THE ENGLISH VERSION OF THE INVITATION IS BELOW THE POLISH TEXT}

------------------------------------------------------------------------


               ZAPRASZAMY

 Serdecznie zapraszamy wyzsze uczelnie, instytuty naukowe i uczonych,
intelektualistow ze swiata sztuki, biznesu i zycia spolecznego
- publicystow, przywodcow organizacji spolecznych, w tym zwlaszcza
ekologicznych i kulturowych, wszystkich ludzi dobrej woli na:


       PIERWSZY EUROPEJSKI KONGRES UNIWERSALIZMU,


 18-24 sierpnia 1997 r., Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.


Pod auspicjami Pana DANIELA TARSCHYSA, Sekretarza Generalnego Rady Europy


                 pt.


OCHRONA I WSPOLTWORZENIE SRODOWISKA CZLOWIEKA W JEDNOCZACEJ SIE EUROPIE


CELE KONGRESU

 Celem Kongresu jest zaprezentowanie oryginalnych wynikow badan dotyczacych
tego, co nazywamy srodowiskiem europejskim w okresie ekologicznego,
ekonomicznego, informatycznego,politycznego i technicznego jednoczenia sie
kontynentu, ale zarazem koniecznosci zachowania a nawet uwydatnienia
wartosci narodowych kultur. Przede wszystkim zas jego celem jest
wspoltworzenie otwartego europeizmu jako samowiedzy naszego kontynentu i
uniwersalizmu jako samowiedzy ludzkosci. Publikacje na ten temat beda
traktowane jako zaledwie punkt wyjscia do szerokiej i wszechstronnej analizy
srodowisk: naturalnego, gospodarczego, technicznego, naukowego,
informatycznego, kulturowego i etycznego - jednoczacej sie Europy.

WSPOLTWORZENIE SRODOWISKA NATURALNEGO

 Podstawowym przedmiotem obrad Kongresu bedzie ochrona i wspoltworzenie
srodowiska czlowieka - w perspektywie uniwersalizmu. I to z pieciu
zasadniczych powodow:
1. problemy srodowiska naturalnego staja sie coraz wiekszym zagrozeniem
w codziennym doswiadczeniu,
2. dla nauk jednak, a w konsekwencji dla technologii i przemyslu, staja sie
one zarazem inspirujacym wyzwaniem i stymulatorem ich rozwoju,
3. dla (meta)teorii ekologicznych, socjologicznych i filozoficznych, ta
sytuacja zagrozenia i szans (nota bene owa dwuznacznosc zawarta jest juz
w greckim slowie krisis-wybor) stanowi najglebsza alternatywe wobec
biologicznej i spolecznej (samo)zaglady lub rozkwitu,
4. dlatego tez problemy srodowiska naturalnego staja sie dzis wprost
problemami niemal wszystkich nauk i nurtow mysli, a z pewnoscia wszystkich
- posrednio lub bezposrenio - dziedzin praktyki,
5. zatem, do rzeczywistego rozwiazania rzeczywistych problemow ochrony
srodowiska mozna isc tylko jedna droga: integrowania, dialogu i syntezy
nauk, kultur i praktyk.

 NATURA: postrzegana, interpretowana, umilowana, przenikana, chroniona
i wspoltworzona.

GLOWNE TEMATY KONGRESU:

1. Tozsamosc europejska na przelomie trzeciego tysiaclecia,
2. Od "Globalnych perspektyw Europy" Uniwersytetu ONZ w Tokyo poprzez
krytyke europocentryzmu oraz UNESCO koncepcje "Naszej tworczej
roznorodnosci" do otwartego europeizmu i uniwersalizmu,
3. Judaizm, chrzescijanstwo, islam i laicki humanizm w poszukiwaniu
uniwersalizmu: koncepcje przyszlosci Europy,
4. Inne oblicza troski o srodowisko czlowiecze: perspektywy kultur
azjatyckich i afrykanskich,
5. Wielopoziomowosc i wielozakresowosc tozsamosci: patriotyzm, europeizm
i uniwersalizm przeciwko nacjonalizmowi, rasizmowi i totalitaryzmowi,
6. Od cywilizacji statycznych i dynamicznych do cywilizacji
uniwersalistycznej: dialog--synergia--pojednanie,
7. Rozwoj idei uniwersalizmu: chrzescijanstwo, Kant, Hegel, Marks, Habermas,
International Society for Uniwersalism.

SESJE SPECJALNE:

I. Spotkanie uniwersalizmow Jana Pawla II i ONZ: ku rozwojowi nowego
intelektualno-etycznego srodowiska,
II. Leszka Kolakowskiego Szkola Cywilizacyjnego Przezycia,
III. Vaclava Havla koncepcja uniwersalizmu i przyszlosc Europy,
IV. Normana Daviesa synteza dziejow Europy i miejsce Polski,
V. Ostatnie odkrycia, wyroznione nagrodami Nobla: uczeni, ktorzy ratuja
warunki zachowania zycia na Ziemi.

Warunkiem uczestnictwa biernego w obradach jest wykupienie bialego
identyfikatora za 30 zl, studenci i emeryci 15 zl. Uczestnictwo pelnoprawne
z prawem zabierania glosu w dyskusjach, udzialem w koncercie i przyjeciach
oraz biernym i czynnym prawem wyborczym kosztuje 125 zl, w tym materialy
kongresowe lub wybrane 4 publikacje.

Wspolorganizatorzy:

Dialogue and Universalism
Akademia Teologii Katolickiej
Centrum Europejskie UW
Instytut Ekologii PAN
Polskie i Miedzynarodowe Towarzystwo Uniwersalizmu
Fundacja HOMO ET PLANTA i Ogrod Botaniczny PAN
Polskie i Brytyjskie Stowarzyszenie Wspolpracy z Klubem Rzymskim,
Biblioteki MFiS UW, IFiS PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakowanie sie z redakcja
Dialogue and Universalism, ul.Krakowskie Przedmiescie 3, 00-047 Warszawa 64.
Tel. 22/ 826-45-67, Fax: 22/ 826-57-34 lub 826-75-20,
E-MAIL: PEKU97@PLEARN.EDU.PL

-------------------------------------------------------------------------------
Komunikat ten wysylam z upowaznienia organizatorow. Osobisty komentarz wysle na
listy greenspl@plearn.edu.pl i socjo-l@plearn.edu.pl.      Karol Ejgenberg
-------------------------------------------------------------------------------


               INVITATION


We sincerely invite universities, scientific institutes and scholars,
intellectuals from the world of art, business and social life, writers,
leaders of social organisations, including especially ecological and
cultural ones and all people of good will.


   THE FIRST EUROPEAN CONGRESS OF UNIVERSALISM, AUGUST 18-24, 1997


       Under the auspicies of Mr. DANIEL TARSCHYS,
       Secretary General of the Council of Europe.


   THE PROTECTION AND CO-CREATION OF THE HUMAN ENVIRONMENT IN EUROPE
           AT THE TIME OF UNIFICATION


THE AIM OF THE CONGRESS

 The aim of the Congress is to present original results of research
concerning that which we call the European environment in the period of the
ecological,economic, international, scientific, political and technological
unification of the continent, but at the same time the necesity of
preserving and even emphasising the value of national cultures. Above all
however its aim is to jointly create open Europeanism as the self-knowledge
of our continent and universalism as self-knowledge of humanity.
Publications on this subject which were published so far ought to be only
the starting point for comprehensive analyses of the natural, economic,
technical, scientific, informational, cultural and ethical environments of
a uniting Europe.

THE CO-CREATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT

 The basic subject of the Congress sessions is the protection and joint
creation of the natural human environment - from the perspective of
universalism. And for five basic reason:
1. the problems of the natural environment are becoming a progressively
greater threat in daily experience;
2. however for sciences, and consequently for technology and industry, they
are becoming at the same time both an inspiring challenge and a stimulator
of their development,
3. for ecological, sociological and philosophical (meta)theories, this
situation of threat and opportunity (NB, the ambiguity which exists in the
Greek word krisis-choice) constitutes the deepest alternative to biological
and social (self)annihilation or fluorishing,
4. that is why the problems of the natural environment are today becoming
simply the problems of almost all sciences and intellectual currents, and
absolutely certainly all areas of practice- directly or indirectly,
5. therefore for a genuine solution of the real problems of environment
protection one can go down only one road - the road of integration,
dialogue, synergy and the synthesis of science, culture and practice.

MAIN TOPICS:

1. European Identity at the Beginning of the Third Millenium.
2. From the "Global Perspectives of Europe" of the United Nations University
in Tokyo, Criticism of Europocentrism and UNESCO "Our Creative Diversity" to
Europeanism and Universalism.
3. Judaism, Christianity, Islam and Secular Humanism in the Quest for
Universalism: Towards the Future of Europe.
4.Other Faces of Human Environmental Concerns: Asian and African
Perspective.
5.Multilevel Identification: Patriotism, Europeanism and Universalism
against Fascism, Nationalism, Racism.
6. From Static and Dynamic Civilization to Universal Civilization:
Dialogue--Synergy--Reconciliation.
7. Development of UNIVERSALISM: Christianity, Kant, Hegel, Marx, Husserl,
Habermas, International Society for Universalism.

SPECIAL SESSIONS:

I. An Encounter between the UNIVERSALISM of JOHN PAUL II and the UNITED
NATIONS: NEW INTELLECTUAL ETHICAL ENVIRONMENT.
II. LESZEK KOLAKOWSKI`S SCHOOL of CIVILIZATIONAL SURVIVAL.
III. VACLAW HAVEL`S CONCEPT of UNIVERSALISM and EUROPE (see his contribution
and its interpretation in DaU, no. 5-6/96).
IV. NORMAN DAVIES`S SYNTHESIS of EUROPE.
V. Nobel Laureates: SCHOLARS, WHO SAVED LIFE ON EARTH.


Co-organizators:

DIALOGUE AND UNIVERSALISM, monthly of Warsaw University and Polish Academy
of Sciences
ACADEMY OF CATHOLIC THEOLOGY, Warsaw
CENTRE FOR EUROPE, Warsaw University
INTERNATIONAL AND POLISH SOCIETIES FOR UNIVERSALISM
BRITISH AND POLISH ASSOCATIONS FOR THE CLUB OF ROME

For further information, please contact our Library and 'Dialogue and
Universalism', Krakowskie Przedmiescie 3, 00-047 Warsaw 64, Poland.
Phone: 48-22/ 826-45-67, Fax: 48-22/ 826-57-34 or 826-75-20,
E-MAIL: PEKU97@PLEARN.EDU.PL