[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

Statement (r)( rGef/ &Srf;/ u&ifeD/ u&if ) pmayESifh,Ofaus;rSkaumfrwD ESD;aESmzvS,fyGJrS
oabmxm;xkwfjyefcsuf

&ufpGJ 1999 ck/ arv(21)&ufae@

(rGef/ &Srf;/ u&ifeD/ u&if) pmayESifh,Ofaus;r_aumfrwD (4)zGJ@onf 1999
ckazaz:0g&Dv(6)&ufae@rS (8)&ufae@w}udrf/ rwfv(1)&ufae@rS(3)&ufae@w}udrf/
{+yDv(9)&ufrS(12)&ufae@txdw}udrf/ aemufqHk;arv(11) &ufrS(14)&ufae@txdw}udrf
rdrdwdk@pmay/ ,Ofaus;r_"avhxHk;wrf;pOfvm ESDD;aESmzvS,fyGJrsm;udk (4)
}udrfwdkifwdkif atmifjrifpGm usif;y+yD;pD;cJhonf?
uGsEfkyfwdk@ rGef/ &Srf;/ u&ifeD/ u&ifvlrsdK;rsm;onf a&S;ya0o%D
ya'o&mZfacwfumvuwnf;u bk&if/ apmf0g;/ apmfzsm/ apmfuJ tkyfcsKyfa&;pepfjzifh
udk,fhxD;udk,hfeef;ESifhudk,fydkifjyXmef;cGifh tjynfht0jzifh &yfwnfvm=3Duonfh
vlrsdK;rsm;jzpf=3Duayonf?
t*Fvddyfvufatmuf udddkvdkeDacwfumvwGif uGsEkfyfwdk@e,fajrrsm;onf
t*FvdwfudkvdkeDatmufrS wdkuf&dkuf tkyfcsKyfaom e,fajrtjzpfvnf;aumif;/
oD;jcm;udk,fydkiftkyfcsKyfcGifh e,fajrrsm;tjzpfvnf;aumif;/ oD;jcm;vGwfvyf
onfh e,fajrtjzpfvnf;aumif;/ trsdKk;rsKdd;wnf&SdvmcJhaomfvnf;
uGsEfkyfwdk@pmay tqifhtwef;tvddkuf pmoifausmif; rsm;
vGwfvyfpGmoif=3Dum;cGifh&&SdcJhonf? rdrdwdk@,Ofaus;r_rsm;udk
xdrf;odrf;az:xkwfcGifh &Sda=3Dumif;udkvnf; awG@&SdcJh& ayonf?
1948 ck vGwfvyfa&;&&Sd+yD;aemufydkif; (zqyv) tpdk;&vufxufrSpI
uGsEfkyfwddddddddk@pmayoif=3Dum;cGifhudk tuef@ towfjzifh
pwifcsKyfudkifvma=3Dumif; awG@&Sd&onf?1962 ck ae0if;OD;aqmifaom (rqv)
wygwDtm%m&Sifpepf vufxufrSpI ,ae@ ae0if;}udK;uddddkifaeaom (e0w) (etz)
zufqpf ppftkyfpk tkyfpdk;onfh (37) ESpfwm umv wav#mufvHk;wGif uGsEfkyfwdk@

wdkif;&if;om;rsm;/ pmayoif=3Dum;cGifh/ vHk;0ydwfyifxm;onfomru (tokH;vHk;)
oif=3Dum; onfudkyifv#if ta=3Dumif;trsdK;rsdK;jy+yD;
zrf;qD;axmifcsa=3Dumif;awG@&Sd&onf? (rqv) (e0w)=A0 (etz) zufqpfppf tkyfpkonf
wdkif;&if;om;pnf;vHk;nDnGwfa&; toHaumif;[pfatmfI vlrsdK;}uD;0g'pGJudkif+yD;
uGsEkfwdk@wdkif;&if;om; vlrsdK;rsm;tay: (ppfa&;/ EdkifiHa&;/ pD;yGg;a&;/
pmay,Ofaus;r_) ponfwdk@udk enf;rsdK;pkHjzifh vlrsdK;0g;jrdK
trsdK;jyKwfvkyfaqmif aea=3Dumif; awG@&Sd&ayonf?
(rqv) (e0w) (etz) zufqpfppftkyfpk tkyfpdk;pOfumvwGif wdkif;jynfonf
urBm@tqif;&JqHk;EdkifiH tqifh odddddddddddddddddk@
a&muf&SddddddddoGm;ojzifh=20 wdkif;jynfwGifwefzdk;rjzwfEdkifaom
a&S;a[mif;,Ofaus;r_ tarGtESpfrsdK;pHkvnf; wdkif;wyg;odk@ enf;rsdK;pHkjzifh
a&mufaea=3Dumi;fawG@&onf?

uGsEfkyfwdk@wdkif;&if;om;a&S;a[mif;tarGtESpfypPnf;rsm;vnf; rsm;pGmaysmuf
oGm;a=3Dumif; awG@&Sd&ayonf?
wdkif;&if;om;vlrsdK;aygif;pHkjynfolw&yfvHk; 'Drdkua&pDESifh
vl@tcGifhta&;qdwfoHk;jcif;/ uGsEkfyfwdk@wdkif;&if;om;rsm;
tcGifhta&;[lor#qHk;&SkH;aejcif;/ wdkif;jynfonfurBm@tqif;&JqHk;EdkifiHtqifh
a&mufoGm;jcif;ESifhtwl jynfolvlxkrSm r}uHKpzl;onfhb0wGif
twd'kuQa&muf&SdoGm;&jcif;rSm (rqv) (e0w) (etz) zufqpfppf0g'D
pepfqdk;a=3Dumifhyifjzpf a=3Dumif; awG@&Sd&ayonf?
uGsEfkyfwdk@onf rddrdwdk@pmayESifh,Ofaus;r_vkyfief;
xdef;odrf;jyKpkysdK;axmif&if; ppftm%m&Sifpepft+yD;wdkif wdkuf zsufa&;/
'Drdkua&pDa&;/ vl@tcGifhta&;ESifh wdkif;&if;om;vlrsdK;rsm;wef;wla&;/
w+ydKifwnf;az:aqmifoGm;a&;twGuf 'Drdkua&pDtiftm;pkrsm;/
tjcm;wdkif;&if;om;tiftm;pkrsm;ESifh vufwGJI rdddrdwdk@&nfrSef;csufjzpfaom
trsdK;om; wef;wla&;ESifhudk,fydkifjyXmef;cGifh tjynfht0&&Sdonfhtxd
qufvufwddkufyGJ0ifoGm;rnfjzpfa=3Dumif; xkwfjyefausnm vdkufygonf?
=DA=DA=DA=DA=DA=DA=DA=DA=DA

--------------------
Mae Sod
Thailand
Phone: 055-543001
--------------------