[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index ][Thread Index ]

Burmese poems availableDear Burmese poem lovers,=20


Burma Info has a collection of the following Burmese poems. If you want
some or all of them we can send attachment Word-97 files.


<paraindent><param>out</param><fontfamily><param>Wwin_Burmese</param><bigger=
><bigger>cifAsm;xyg
(Armjynfom;)

ordkif;pmrsufESmu '%f&mrsm; (wifrdk;)

ordkif;rSm rif;w&m;cHjzpfr,f (wifrdk;)

cGyfa'gif;odk@ yef=3Dum;csuf (wifrdk;)

uGefjrLepfqef@usifa&;vl}uD;rif; (wifrdk;)

wkEdkif;r&wJh wdk hordkif;tvS (wifrdk;)

oHr%dyef;wzl;&J@ O,smOfrSL; tar (trnfrod)

&J&Jawmuftar (armifarmifOD;)

orD;vufodk@ atmifoajycuf (wifrdk;)

atmifyef;yGifhu tqifoifh=20

EGm;tkyfqdkwm (atmifrSwf)

'gawG 'Dvdk&Sdw,f atmifrSwf

tmZmenfae@usrsuf&nf (wifrdk;)

AdkvfcsKyfodk@ (26)ESpfwm ordkif;&Sif;wrf; (&SifarCem')

tar (cspfrdk;vGif )

oHk;awmif0wf a=B9rGayG; (Zifrdk;)

EdkifiHorD; &_r+iD; (wifrdk;)

a':atmifqef;pk=3Dunf (wifrdk;)

wdk@Arm&J@ uH=3DurRm (wifrdk;)

pdwfusa&m*g&aewJh txD;usefuAsmq&m (wifrdk;)

ynm&SifrSefor# ylZmp ylZae,smeH (wifrdk;)

</bigger></bigger></fontfamily></paraindent>

Burma Info