Yajur Veda:  Pratah  Sandhya Vandanam

Index


Dikh vandanam

Procedure  Notes

Video download: Dikh vandanam (1min 56ecs) 20 megs

 1. oM praachyai dishe namaH              Facing East
  oM dakshiNaayai dishe namaH        Facing South
  oM pratiichyai dishe namaH             Facing West
  oM udiichyai dishe namaH               Facing North
  oM uurdhvaaya namaH                   East  folded palms upwards
  oM adharaaya namaH                     East folded palms to the ground
  oM antarikshaaya namaH                East  folded palms upwards
  oM bhuumyai namaH                      East  folded palms to the ground
  oM vishhNave namaH                     East folded palms straight
 2. dhyeyassadaa savitR^imaNDala madhyavartii
  naaraayaNaH sarasijaasana sannivishhTaH |
  keyuuravaan.h makarakuNDalavaan.h kiriiTii
  haarii hiraNyaya vapuH dhR^ita shaN^kha chakraH ||

  shaN^kha chakra gadaa paaNe dvaarakaa nilayaachyuta |
  govinda puNDariikaaksha raksha maaM sharaNaagatam.h ||

  namo brahmaNya devaaya gobraahmaNahitaaya cha |
  jagaddhitaaya kR^ishhNaaya shrii govindaaya namo namaH ||

   
 3. Namaskaram (4 times). 

 
             Step 1 (up)                 Step 1 (down)      


Step 3