garuda panchasat

You are here: SriPedia - ebooks - Vedanta Desikan - Works

garuda panchasat

Introduction

This stotra, couched in the grand sragdhara metre (21 syllables to a quarter), is in praise of Garuda, the vehicle of Vishnu and also the ensign on His banner. Garuda is celebrated as Vedaatma or embodiment of the Vedas. It was Garuda that gave upadesa of Hayagriva mantra to Desika atop the hill in Tiruvahindrapuram and hence out of gratitude Desika must have sung this hymn. Sloka 52 says that Garuda had also laid a command on him in this behalf. The stotra consists of five sections as indicated in the stotra itself. For sheer rhythm and flow of words this stotra has no equal. Several sabda-chitras add to its greatness. Sloka 6 reckons from 1 to infinity. Above all this stotra is a talismanic recipe for all poisons, diseases etc. The very first sloka enshrines the Garuda mantra.

Slokas

garuDa pa~nchaashat.h

garuDa pa~nchaashat.h 

shriimaan.h veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii | 
vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi || 

1 para vyuuha varNakaH 

a~NgeShvaananda mukhya shruti shikhara miladdaNDakaM gaNDa puurvaM 
praage vaabhyasya ShaTsu pratidisham.h anaghaM nyasya shuddhaastra bandhaaH. 
paxi vyatyasta paxi dvitaya mukha puTa prasphuTodaara taaraM 
mantraM gaarutmataM taM hutavaha dayitaa shekharaM shiilayaamaH.. 1 

vedaH svaarthaadhi ruuDho bahir.h abahir.h abhivyaktim.h abhyeti yasyaaM 
siddhiH saa~NkarShaNii saa pariNamati yayaa saapavarga trivargaa. 
praaNasya praaNamanyaM praNihita manaso yatra nirdhaarayanti 
praachii saa brahma vidyaa parichita gahanaa paatu gaarutmatii naH.. 2 

netraM gaayatra muuche trivR^iditi cha shiro naamadheyaM yajuuMShi 
chhandaam.h sya~Ngaani dhiShNyaatmabhi rajani shaphair.h vigraho vaama devyam.h. 
yasya stomaatmano.asau bR^ihaditara garut.h taadR^ishaamnaata puchchhaH 
svaachchhandyaM naH prasuutaaM shruti shata shikharaabhiShTutaatmaa garutmaan.h.. 

yo yaM dhatte svaniShThaM vahanamapi varaH sparshito yena yasmai 
yasmaad.h yasyaahava shriir.h vidadhati bhajanaM yatra yatreti santaH. 
praayo devaH sa itthaM hari garuDa bhidaa kalpitaa roha vaaha- 
svaabhaavyaH svaatma bhavyaH pradishatu shakunir.h brahma sabrahmataaM naH.. 4 

eko viShNor.h dvitiiyas.h tri chatura viditaM pa~ncha varNii rahasyaM 
ShaaDguNya smera sapta svara gatir.h aNimaa aadi aShTa saMpan.h navaatmaa. 
devo darviikaraarir.h dasha shata nayanaaraati saahasra laxeH 
vikriiDat.h paxa koTir.h vighaTayatu bhayaM viita sa~Nkhyodayo naH..  5 

satyaadyaiH saatvataadi prathita mahimabhiH pa~nchabhir.h vyuuha bhedaiH 
pa~nchaabhikhyo nirundhan.h bhavagarala bhavaM praaNinaaM pa~ncha bhaavam.h 
praaNaa paanaadi bhedaat.h prati tanu maruto daivataM pa~ncha vR^itteH 
pa~nchaatmaa pa~ncha dhaa.asau puruSha upaniShad.h ghoShitas.h toShayen.h naH.. 6 

shliShyad.h bhogiindra bhoge shruti nikara nidhau muurti bhede svakiiye 
varNa vyaktiir.h vichitraaH parikalayati yo vaktra baahuuru paadaiH. 
praaNaH sarvasya janto prakaTita parama brahma bhaavaH sa ittam.h 
kleshaM chindan.h khageshaH sapadi vipadi naH sannidhiH sannidhattaam.h.. 7 

agre tiShThan.h udagro maNi mukura ivaananya dR^iShTer.h muraareH 
paayaan.h maayaa bhuja~Ngii viShama viSha bhayaad.h gaaDhamasmaan.h garutmaan.h. 
xubhyat.h xiiraabdhi paathaH saha bhava garala sparsha sha~Nkii sasha~Nke 
chhaayaaM dhatte yadiiyaam.h hR^idi hari hR^idayaa roha dhanyo maNiindraH.. 8 

2. amR^itaaharaNa varNakaH 

aahartaaraM sudhaayaa duradhigama mahaa chakra durga sthitaayaaH 
jetaaraM vajra paaNeH saha vibudha gaNai raahave baahu vegaat.h. 
viShNau sampriiyamaaNe vara vinimayato vishva vikhyaata kiirtiM 
devaM yaa.asuuta saa.asau dishatu bhagavatii sharma daaxaayaNii naH.. 9 

vitraasaad.h viiti hotraM prathamam.h adhigatair.h antike manda dhaamnaa 
bhuuyas.h tenaiva saardhaM bhaya bhara taralair.h vandito deva bR^idaiH. 
kalpaanta xobha daxaM kathamapi kR^ipayaa samxipan.h dhaama chaNDam.h 
bhitvaa.aNDaM nirjihaano bhava bhaya miha naH khaNDayat.h vaNDajendraH.. 10 

xuNNa xoNii dharaaNi xubhita chatu rakuupaara timyad.h garunti 
truTyat.h taaraa saraaNi sthapuTita vibudha sthaanakaani xipeyuH. 
paataala brahmma saudhaavadhi vihita mudhaa.a.a vartanaani asmadaartim.h 
brahmaaNDasya antaraale bR^ihati khaga pater.h arbhaka kriiDitaani..  11 

samvichchhastraM dishantyaa saha vijaya chamuuraashiShaH preShayantyaa 
sambadhnantyaa tanutraM sucharitamashanaM pakkaNaM nirdishantyaa. 
eno.asmad.h vainateyo nudatu vinatayaa klupta raxo visheShaH 
kadruu sa~Nketa daasya xapaNa paNa sudhaa laxa bhaixaM jighR^ixuH.. 12 

vixepaiH paxatiinaaM anibhR^ita gatibhir.h vaadita vyoma tuuryo 
vaachaalaam.h bhodhi viichii valaya virachitaa laka shabdaanu bandhaH. 
dikkanyaa kiiryamaaNa xaraduDu nikara vyaaja laajaabhiSheko 
naakonmaathaaya gachchhan.h narakamapi sa me naaga hantaa nihantu.. 13 

R^ixaaxa xepa daxo mihira himakarottaala taalaabhighaatii 
velaavaaH keli lolo vividha ghanaghaTaa kandu kaaghaata shiilaH. 
paayaannaH paata kebhyaH pataga kula pateH paxa vixepa jaato 
vaataH paataala lehaa paTaha paTurava aarambha samrambha dhiiraH.. 14 

kiM nirghaataH kimarkaH paripatati divaH kiM samiddho.aya maurvaH 
kimsvit.h kaartasvara adrir.h nanu viditamidaM vyoma vartmaa garutmaan.h. 
aasiidati aajihiirShati abhi patati harat.h yatti haa taata haa.ambeti 
aalaapodyukta bhillaakula jaThara puTaH paatu naH patri naathaH.. 15 

aasR^ikvyaaptair.h asR^igbhir.h duru pashama tR^iShaa shaatanii shaata daMShTraa 
koTi loTat.h karoTii vikaTa kaTakaTaaraava goraavataaraa. 
bhindyaat.h saardhaM pulindyaa sapadi parihR^ita brahmakaa jihmagaareH 
udvellad.h bhilla pallii nigaraNa karaNa.a paaraNaa kaaraNaaM naH..  16 

svachchhanda svargi bR^inda prathamatama mahotpaata nirghaata ghoraH 
svaanta dhvaantaM nirundhyaad.h dhuta dharaNi payoraashiH aashiiviShereH. 
pratyudyud.h bhilla pallii bhaTa rudhira sarillola kallola maalaa- 
haalaa nirvesha helaa halahala bahulo harSha kolaahalo naH..  17 

saandra krodhaanubandhaat.h sarasi nakha mukhe paadape gaNDa shaile 
tuNDaagre kaNTha randhre tadanu cha jaThare nirvisheShaM yuyutsuu. 
avyaadasmaan.h abhavyaada vidita nakhara shreNi daMShTraa niveshau 
jiivagraahaM gR^ihiitvaa kamaTha karaTinau bhaxayan.h paxi mallaH..  18 

alpaH kalpaanta liilaa naTa makuTa sudhaa suuti khaNDo bahuunaaM 
niH saaras.h tvad.h bhujaadreH anubhavatu mudhaa manthanaM tveSha sindhuH. 
raakaa chandras.h turaahoH svamiti kathayataH prexya kadruu kumaaraan.h 
saantarhaasaM khagendraH sapadi hR^ita sudhas.h traayataaM aayataan naH.. 19 

aaraad.h abhyutthita airaavatam.h amita javo da~ncha duchchaiH shravaskaM 
jaata xobhaM vimathnan.h dishi dishi diviShad.h vaahi niishaM xaNena. 
bhraamyan.h savyaapa savyaM sumahati miShati svargi saarthe sudhaarthaM 
pre~Nkhan.h netraH shriyam.h naH prakaTayatu chiraM paxavaan.h mantha shailaH.. 20 

asthaaneShu grahaaNaam.h aniyata vihitaananta vakraati chaaraaH 
vishvopaadhi vyavasthaa vigama vilulita praagavaagaadi bhedaaH. 
dvitraaH sutraama bhakta graha kalaha vidhaa vaNDa jendrasya chaNDaaH 
paxotxepaa vipaxa xapaNa sarabhasaaH sharma me nirmimiiran.h.. 21 

tattat.h pratyarthi saaraavadhi vihita mR^iShaa roSha gandho ruShaa.andhaiH 
ekaH kriiDan.h anekaiH surapati subhaTair.h axato raxataan.h naH. 
anyonyaa baddha laxaa paharaNa vihitaaM anda maatsarya tu~NgaiH 
a~Ngaireva svakiiyair.h ahamahamikayaa maanito vainateyaH.. 22 

astavyomaantam.h antarhita nikhila harin.h maNDalaM chaNDa bhaanoH 
luNTaakair.h yairakaaNDe jagada khilamidam.h sharvarii varvariiti. 
pre~Nkholat.h svargagolaH skhalad.h uDunikara skandha bandhaan.h nirundhan.h 
ramhobhis.h tair.h madamho haratu taralita brahma sadmaa garutmaan.h.. 23 

yaH svaa~Nge sa~Ngaraantar.h garudanila lava stambhite jambhashatrau 
kuNThaastre sanna kaNThaM praNayati pavaye paxaleshaM dideshaH. 
so.asmaakaM saMvidhattaaM surapati pR^itanaa dvandva yuddhaika mallo 
maa~NgalyaM vaalakhilya dvijavara tapasaaM ko.api muurto vivartaH.. 24 

rudraan.h vidraavya sendraan.h hutavaha sahitaM gandhavaahaM gR^ihiitvaa 
kaalaM niShkaalaya dhuutvaa nirR^iti dhanapatii paashinaM kleshayitvaa. 
sarpaaNaaM chhaadmikaanaaM amR^ita maya paNa praapaNa praapta darpo 
nirbaadhaM kvaapi sarpan.h apaharatu harer.h aupavaahyo madaMhaH.. 25 

3.naagadamana varNakaH 

bhugna bhruur.h bhruukuTiibhR^id.h bhramadamita garut.h xobhita xmaantarixaH 
chakraaxo vakra tuNDaH kharatara nakharaH kruura daMShTraa karaalaH. 
paayaad.h asmaan.h apaayaad.h bhayabhara vigalad.h danda shuukendra shuukaH 
shaureH sa~Nkrandanaadi pratibhaTa pR^itanaa krandanaH syanda nendraH.. 26 

aryamNaa dhurya yoktra grahaNa bhaya bhR^itaa saantvito anuurubandhaat.h 
kodaNDajyaaM jighR^ixediti chakita dhiyaa sha~NkitaH sha~NkareNa. 
talpe kalpeta maa te matiriti hariNaa api aadareNaanuniitaH 
paxiindras.h traayataaM naH phaNadhara mahiShii patra bha~Ngaa pahaarii.. 27 

chhaayaa taarxyaanahiinaaM phaNamaNi mukura shreNi vispaShTa bimbaan.h 
traaNaa pexaa dhR^ita sva pratikR^iti manasaa viixya jaataanu kampaH. 
teShaaM dR^iShTvaa.atha cheShTaaH prati garuDa gaNaa sha~Nkayaa tu~NgaroShaH 
sarpan.h darpoddhato naH shamayatu duritaM sarpa santaana hantaa.. 28 

uchchhvaasaa kR^ishTa taaraagaNa ghaTita mR^iShaa mauktikaa kalpa shilpaH 
paxa vyaadhuuta paatho nidhi kuhara guhaa garbha dattaa vakaashaH. 
dR^iShTiM daMShTraagra duutiim pR^idhuShu phaNa bhR^itaaM preShayan.h utta maa~NgeShu 
a~Ngai ra~Ngaani rundhannavatu pipatiShuH patriNaam.h agraNiir.h naH.. 29 

aa vedhaH saudha shR^i~Ngaad.h anuparata gater.h aabhuja~Ngendra lokaat.h 
shreNii bandhaM vitanvan.h xaNa pariNamitaalaata paata prakaaraH. 
paayaannaH puNya paapa prachya maya punar.h garbha kumbhii nipaataat.h 
paataalasya antaraale bR^ihati khagapater.h nirvighaato nipaataH.. 30 

pratyagraa kiirNa tattat.h phaNa maNi nikire sha~Nkulaa koTi vakraM 
tuNDaagraM saMxNuvaanaH kulagiri kaThine karpare kuurma bhartuH. 
paataala xetra pakva dvirasana pR^itanaa shaali vichchheda shaalii 
shailiiM naH sapta shailii laghimada rabhasaH sautu saadhviiM suparNaH.. 31 

paryasyat.h pannagiinaaM yugapada samayaa narbhakaan.h garbhakoshaad.h 
brahma stamba prakampa vyatiSha jadakhila udanvad.h unnidra ghoShaM. 
chaxushchaxuH shrutiinaaM sapadi badhirayat.h paatu patriishvarasya 
xipra xipta xamaabhR^it.h xaNa ghaTita nabhaH sphoTam.h aasphoTitaM naH.. 32 

toya skandho na sindhoH samaghaTata mithaH paxa vixepa bhinnaH 
paataalaM na praviShTaM pR^ithuni cha vivare rashmibhis.h tigma rashmeH. 
taavad.h grastaahi vaktra xarita viShamaShii pa~Nka kastuuri kaa~NkaH 
pratyaayaataH svayuuthyaiH sthita iti viditaH paatu patriishvaro naH.. 33 

baddha spardhairiva svair.h bahubhirabhi mukhair.h eka kaNThaM stuvaane 
tattad.h vishvopakaara praNayi suragaNa praarthita praaNa raxe. 
paayaannaH pratyahaM te kamapi viShadharaM preShayaamiiti bhiite 
saMdhitsau sarpa raaje sakaruNa maruNaanantaraM dhaama divyam.h.. 34 

kvaapyasthnaa sharkaraaDhyaM kvachana ghanataraa sR^ikchhaTaa shiidhudigdhaM 
nirmokaiH kvaapi kiirNaM viShayam.h aparato maNDitaM ratna khaNDaiH. 
adhyaaruuDhaiH svavaareSh.h vaha maha mikayaa vadhya veShaM dadhaanaiH 
kaale khelan.h bhuja~NgaiH kalayatu kushalaM kaadraveyaantako naH.. 35 

4.pariShkaara varNakaH 

vaame vaikunTha shayyaa phaNi pati kaTako vaasuki brahma suutro 
raxennastaxakeNa grathita kaTitaTashchaaru kaarkoTa haaraH. 
padmaM karNe.apasavye prathimavati mahaa padmamanyatra bibhrat.h 
chuuDaayaaM sha~Nkha paalaM gulikamapi bhuje daxiNe paximallaH.. 36 

vartyaabha svastikaagra sphuradaruNa shikhaa diipra ratna pradiipaiH 
badhnadbhis.h taapam.h antarbahula viShamaShii gandha tailaabhi puurNaiH. 
nityaM niiraajanaarthaiH nija phaNa phalakaiH ghuurNa maanaani tuurNaM 
bhogair.h aapuurayeyur.h bhujaga kularipor.h bhuuShaNaani iiShaNaaM naH.. 37 

a~Nga pratya~Nga liinaamR^itarasa visara sparsha lobaadi vaantaH 
traasaad.h dhraasa anubandhaadiva sahaja mitho vaira sha~Nkotta ra~Ngaat.h. 
rudraa gaaDhopa guuDhochchhvasana nibiDita sthaana yogaadi vaasmad.h. 
bhadraaya syur.h bhajanto bhagavati garuDe gaaDhataaM guuDha paadaH.. 38 

koTiire ratna koTi pratiphalitatayaa naikadhaa bhinna muurtiH 
valmiikasthaan.h svayuuthyaanabhita iva nijair.h veShTanaiH kluptaraxaH. 
xemam naH sautu hemaachala vidhR^ita sharanmegha lekhaanukaarii 
rochishchuuDaala chuuDaamaNi ruraga nipoH eSha chuuDaa bhuja~NgaH.. 39 

draaghiiyaH karNapaasha dyuti paribhavana vriiDayeva svabhogaM 
samxipyaashnan.h samiiraM daravinata mukho niH shvasan.h mandamandam.h. 
aasiidad.h gaNDabhitti pratiphalana miShaat.h kvaapi guuDhaM vivixuH 
xipraM doShaan.h xipen.h naH khagapati kuhanaa kuNDalaH kuNDaliindraH.. 40 

vaalaagra granthi bandha grathita pR^ithu shiro ratna sandar.h shaniiyo 
muktaa shubhrodaraabho harimaNi shakala shreNi dR^ishyetaraaMshaH. 
viShvagdambholi dhaaraa vraNa kiNa viShamottambhana stabdha vR^ittiH 
vyaalaa haarasya hR^idyo haratu sa madagham haara darviikarendraH.. 41 

vaikaxya sragvisheSha chchhuraNa pariNamachchhastra bandhaanu bandho 
vaxaH piiThaadhi ruuDho bhujaga damayitur.h brahma suutraaya maaNaH. 
ashraanta svaira nidraa virachita vividhochchhvaasa niH shvaasa vega- 
xaamochchhuunaa kR^itirnaH xapayatu duritaM ko.api kadruu kumaaraH.. 42 

shliShyad.h rudraa sukiirti stana taTa ghusR^iNaalepa sa~Nkraanta saara- 
sphaara aamodaabhilaaSha unnamita pR^ithuphaNaa chakravaaLaabhi raamaH. 
praayaH preyaH paTiiradruma viTapa dhiyaa shliShTa paxiindra baahuH 
vyaahanyaad.h asmadiiyaM vR^ijina bharamasau bR^indasho danda shuukaH.. 43 

grastaa nantar.h niviShTaan.h phaNina iva shuchaa gaaDhamaashliShya duHkhyan.h 
xuNNaanekaH svabandhuun.h xudhamiva kupitaH piiDayan.h veShTanena. 
vyaalas.h taarxyodarastho vipula galaguhaa vaahi phuutkaara vaatyaa 
paunaH punyena hanyaat.h punarudara guhaa geha vaastavyataaM naH.. 44 

gaaDhaa sakto garutmat.h kaTitaTa nikaTe rakta chaNDaatakaa~Nke 
phakkat.h kaa~nchii mahimnaa phaNimaNi mahasaa lohitaa~Ngo bhuja~NgaH. 
sattaa saaMsiddhikaM naH sapadi bahuvidhaM karma bandhaM nirundhyaad.h 
vindhyaadryaaliina sandhyaa ghana ghaTita taTitkaanti chaaturya dhuryaH.. 45 

5.adbhuta varNakaH 

vegottaanaM vitaanaM vyajanam.h anuguNaM vaijayantii jayantii 
mitraM nityaabhya mitraM yudhi vijayaratho yugya yogaanapexaH. 
daaso niShparyu daaso danu tanaya bhido niH sahaaya sahaayo 
dodhuuyeta asmadiiyaM duritam.h adharita araati paxa sva paxaiH.. 46 

uxaa daxaantakasya skhalati valajitaH ku~njaraH kha~njariitiH 
klaanto dhaatuH shakunto.anuga iti dayayaa saami ruddhasya do.api. 
graaha grasta dvipendra xati bhaya chakitaa kuNTha vaikuNTha chintaa- 
naasiirodaara muurtir.h naraka vihataye staad.h viha~Ngeshvaro naH.. 47 

vegodvelaH suvelaH kimidamiti mitho mantrito vaanarendraiH 
maayaa maanuShya liilaam.h abhi nayati harau labdha sevaa visheShaH. 
vaidehii karNa puura stabaka surabhiNaa yaH samaa shleShi doShNaa 
tR^iShNaa paariplavaanaaM sa bhavatu garuDo duHkha vaariplavo naH.. 48 

dugdho danvat.h prabhuutaH svaka mahima pR^ithu viShNunaa kR^iShNanaamnaa 
pi~nchhaa kalpaanukalpaH samaghaTi sudR^iDho yatpradiShtaH kiriiTaH. 
viiro vairochanaastra vraNa kiNa guNitodagra nirghaata vaataH 
sa~NghaataM sarpaghaatii sa haratu mahataaM asmad.h atyaahi taanaam.h.. 49 

rundhyaat.h saMvarta saMdhyaa ghanapaTala kanat.h paxa vixepa helaa- 
vaatuula aasphaala tuulaa~nchala nichaya tulaadheya daiteya lokaH. 
aasmaakaiH karma paakair.h abhigata mahitaaniikam.h apratyaniikaiH 
diivyan.h divyaapadaanair.h danuja vijayino vaijayantii shakuntaH.. 50 

yatpaxasthaa trivedii triguNa jalanidhir.h la~Nghyate yadguNaj~naiH 
vargas.h traivargikaaNaaM gatimiha labhate naathavad.h yat.h sanaathaH. 
traikaalya upasthitaat.h sa triyuga nidhir.h aghaad.h aayataat.h traayataaM naH 
traataanekas.h tridhaamnas.h tridasha ripu chamuu mohano vaaha nendraH.. 51 

saikaaM pa~nchaashataM yaam.h atanuta vinataa nandanaM nandayiShyan.h 
kR^itvaa maulau tadaaj~naaM kavi kathaka ghaTaa kesarii ve~NkaTeshaH. 
taametaaM shiilayantaH shamita viShadhara vyaadhi daivaadhi piiDaaH 
kaa~Nxaa paurastya laabhaH kR^itamitara phalaistaarxya kalpaa bhavanti.. 52 

kavitaarkika siMhaaya kalyaaNa guNashaaline . 
shriimate veN^kaTeshaaya vedaanta gurave namaH .. 

Commentary

No commentary available.

Further Reading: External Links


Spelling: