DIANDRIA.
MONOGYNIA.
4.   CHIONANTHUS. Cor. 4-fida: laciniis longissimis. Drupa.
virginica  1.   pedunculis trifidis trifloris.
5.   ANONYMOS. Cal. perianthium hexaphyllum, inæquale, apice tomentosum. Cor. monopetala, tubulosa, alba. Limbus quadripartitus. Stam. filamenta duo brevia. Antheræ simplices. Pist. germen ovatum. Stylus brevis. Stigma latum, compressum. Peric. capsula dura, ovata, bilocularis. Sem. plurima, minima.
caroliniensis  1.   fol. radicalibus, ovato-oblongis; scapo undique imbricato squamis cuneiformibus; spica conferta, bracteata, terminali.
6.   VERONICA. Cor. limbo 4-partito: lacinia infima angustiore. Capsula, bilocularis.
* Corymboso-racemosæ.
serpyllifolia  1.   racemo terminali subspicato, fol. ovatis glavris crenatis.
** Pedunculis unifloris
arvensis  2.   floribus solitariis, fol. cordatis incisis pedunculo longioribus. Folia floralia oblonga. Planta tota tomentosa.
caroliniana  3.   flor. solitariis, pedunculis brevibus; fol. radicalibus obovato-oblongis subincisis, caulinis oblongis subterratis obtusis oppositis; caule suberecto; flore albo.
7.   GRATIOLA. Cor. irregularis. Stam. 2, sterilia. Caps. 2-locularis. Cal. plerumq. 7-phyllus: 2 exterioribus patulis.
* Calycibus 5-phyllis.
inæqualis  1.   fol. oblongis obtusis subdentatis. Cor. labio superiore breviore suberecto; flor. pedicellatis, subcæruleis.
acuminata  2.   fol. obovato lanceolatis, serratis; pedunculis unifloris, solitariis, axillaribus, folio longioribus; calycis foliolo superiore majore; corollæ albide laciniis longitudine æqualibus, superiore latiore, emarginata, tribus aliis cum acumine.
ramosa  3.   caule subramoso; fol. oppositis ternisque, lato-subulatis, denticulis nonnullis; calycis foliolis æqualibus; pedunculis alternis; floribus griseo-albidis.
** Calycibus 7-phyllis.
virginiana  4.   fol lanceolatis, obtusis, subdentatis.
peruviana?  5.   caule erecto, tetrangulo, piloso; fol. semiamplexicaulibus, oppositis, dentatis, ciliatis; floribus albis, axillaribus, solitariis, subsessilibus; calycis foliolis tribus lonitudine corollæ, duobus angustis brevioribus, duobus majoribus patentibus, omnibus ciliatis.
Monnieria  6.   fol. ovali-oblongis; calycibus magnis; caule repente.
8.   ANONYMOS. Cal. perianthium monophyllum, quadripartitum, persistens, laciniis oblongis, inæqualibus. Cor. monopetala, tubulosa, alba, quadrifida: laciniis omnibus inæqualibus. Stam. filamenta duo longitudine corollæ. Antheræ globosæ. Pist. germen superum, globosum. Stylus longitudine staminum. Stigma depressum. Peric. capsula globosa, unilocularis, quadrivalvis. Sem. plurima subrotunda. Receptaculum liberum.
umbros.  1.   caule repente; fol. subrotundis, sessilibus, integris, oppositis; flor. axillaribus, sessilibus, solitariis.
9.   DIANTHERA. Cor. ringens. Capsula 2-locularis ungue elastico dissiliens. Stamen singulum antheris binis alternis. Stigma 2-partitum patens.
ovata.  1.   spicis solitariis, alternis, filiformibus, foliis duplo longioribus; fol. subovatis; floribus rubro-purpureis.
ensiformis.  2.   spicis subcapitatis, pedunculo longo solitario, flor. rubris, fol. ensiformibus.
10.   PINGUICULA. Cor. ringens, calcarata. Cal. 2-labiatus, 5-fidus. Caps. unilocularis. Cor. 5-fida, laciniis emerginatis.
cærulea  1.   tubo corollæ ventricoso.
lutea  2.   corolla campanulata.
11.   UTRICULARIA. Cor. ringens, calcarata. Cal. 2-phyllus, æqualis. Caps. unilocularis.
inflata  1.   scapo 6-floro; floribus magnis luteis; nectario obtuso; fol. radiciformibus inflatis.
fibrosa  2.   scapo 2-floro; floribus magnis luteis; nectario obtuso; fol. radiciformibus fibrosis.
pumila  3.   scapo 2 s. 3-floro; floribus parvis luteis; fol. radiciformibus fibrosis.
purpurea  4.   scapo 2 s. 3-floro; floribus parvis purpureis; fol. radiciform. fibrosis.
12.   CATALPA. Cor. monopetala, campanulata. Cal. 5-phyllus. Rudimenta tria staminum.
bignonioides  1.   arbor. fol. cordatis.
13.   LYCOPUS. Cor. 4-fida : lacinia unica emarginata. Stam. distantia. Sem. 4, retusa.
europæus  1.   foliis sinuato-serratis.
virginicus  2.   foliis æqualiter serratis.
14.   MONARDA. Cor. inæqualis : labio superiore lineari filamenta involvente. Semina 4.
stulosa  1.   capitulis terminalibus.
punctata  2.   flor. verticillatis, corollis punctatis, bracteis coloratis.
ciliata  3.   flor. verticillatis, corollis involucro longioribus.
15.   SALVIA. Cor. inæqualis. Filamenta transverse pedicello affixa.
lyrata  1.   fol. radicalibus lyratis dentatis, corollarum galea brevissima.
mexicana  2.   fol. ovatis utrinque acuminatis, serratis; caule 8-pedali.
16.   COLLINSONIA. Cor. inæqualis: labio inferiore multifido, capillari. Semen 1, perfectum.
præcox  1.   fol. infimis petiolatis, floralibus pluribus ovatis sessilibus; floribus lateralibus et terminalibus.
serotina  2.   fol. magnis oppositis ovatis, petiolis longis, supremo pari unice sessili, cordato; panicula terminali ramosissima.
DIGYNIA.
17.   ANTHOXANTHUM. Cal. gluma 2-valvis, 1-flora. Cor. gluma 2-valvis, acuminata. Semen 1.
giganteum  1.   floribus aristatis, plumosis, panicula conferta, magna, calycibus unifloris. Culmo 8-pedali.