PENTANDRIA.
MONOGYNIA.
75.   HELIOTROPIUM. Cor. hypocrateriformis 5-fida, fauce coarctata.
indicum  1.   fol. cordato-ovatis, acutis, scabriusculis, spicis solitariis longis, fructibus bifidis.
76.   PULMONARIA. Cor. infundibuliformis, fauce pervia. Cal. prismaticus, pentagonus. Semina mutica.
virginica?  1.   caule decumbente, foliis omnibus lanceolatis sessilibus glabris glaucis, floribus albis.
77.   LITHOSPERMUM. Cor. infundibuliformis, nuda, apice connivens, acuminata. Cal. 5-partitus.
virginicum  1.   fol. subovalis nervosis.
78.   ANONYMOS. Cor. hypocrateriformis, tubo longo basi lanoso. Stigma capitatum. Semina 4, subovata, arcuata, acuminata.
caroliniensis  1.   fol. ovatis, hirsutis, alternis; floribus læ luteis, sparis, pedunculis brevibus.
79.   LYSIMACHIA. Cor. rotata. Capsula mucronata, receptaculo baccato, 10-valvis.
ciliata?  1.   foliis binis quaternisque, petiolis canaliculatis ciliatis longis; petalis integris stamina ante deflorationem obvolventibus.
lanceolata  2.   foliis lanceolatis subsessilibus, petalis acumine terminatis.
punctata  3.   foliis subovatis senis, punctatis subsessilibus, pedunculatis verticillatis unifloris.
vulgaris  4.   paniculata, racemis terminalibus
80.   SPIGELIA. Cor. anguloso-infundibuliformis. Antheræ oblongæ basi bifidæ apice conniventes. Stylus tubo corollæ paulo brevior. Stigma cylindraceum corolla longius. Capsulæ geminæ stylo mucronatæ. Semina aspera, hinc convexa, inde subplana, angulata.
marilandica  1.   fol. ovatis oppositis, spica secunda terminali.
81.   CONVULVULUS. Cor. subcampanulata, plicata. Stigmata 2. Capsula 2-locularis, loculis dispermis.
* Caule volubili.
panduratus  1.   fol. cordatis integris, calycibus lævibus, flore amplo lacteo fundo purpureo; radice perenni.
Nil.  2.   fol. cordatis trilobis, pedunculis brevissimis, fructibus erectis, flore cæruleo.
purpureus  3.   fol. cordatis integris, fructibus cernuis, pedicellis incrassatis, calycibus pilosis, flore magno purpureo.
carolinus?  4.   fol. cordatis hastatisque, margine fuscis, calycibus lævibus, capsulis hirsutis, pedunculis trifloris incrassatis, floribus parvis. Varietates, floribus albis, antheris rubris; et floribus purpureo-rubris.
** Caule prostrato.
repens?  5.   fol. sagittatis postice obtusis auriculis remotis, floribus albis involucratis.
speciosus  6.   fol. sagittatis, floribus rubris absque involucro.
spithamæus  7.   fol. cordatis pubescentibus incanis, pedunculis unifloris longis, floribus magnis albis.
*** Stylo bifido.
humistratus  8.   caule tereti prostrato piloso; foliis subsessilibus, oblongo-ovatis, utrinque emarginatis, nervo acuminatis, alternis; pedunculis axillaribus folio longioribus trifidis, laciniis lateralibus bifloris, media uniflora; corolla alba, parva; stylo usque ad medietatem bifido; stigmatibus parvis.
aquaticus  9.   caule tereti prostrato; foliis, petiolis brevibus, oblongis, nervo acumninatis, pubescentibus, alternis; pedunculis axillaribus, unifloris, folia æquantibus; bracteis duabus subulatis; calyce pentaphyllo tomentoso; floribus brevibus, rubro-purpureis, tomentosis; stylo bipartito, capsula villosa.
82.   DATURA. Cor. infundibuliformis, plicata. Cal. tubulosus, angulatus, deciduus. Caps. 4-valvis.
tatula  1.   pericarp. spinosis erectis ovatis, fol. cordatis glabris dentatis.
83.   VERBASCUM. Cor. rotata, subinæqualis. Caps. 2-locul. 2-valvis.
thapsus  1.   fol. decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici.
lychnitis  2.   fol. cuneiformis-oblongis, floribus albo-rubris.
84.   CHIRONIA? Cor. rotata tubo brevi. Stigmata duo longa spiraliter contorta. Antheræ demum revolutæ. Caps. 2-locularis.
campanulata  1.   fol. linearibus, calycis laciniis longitudine corollæ, corolla purpurascenti-rubra fundo luteo.
angularis  2.   fol. latis amplexicaulibus, calyce breviore quam corolla, quæ colore præcedentis.
dichotoma  3.   fol. sessilibus, ovato-lanceolatis, caule subtereti dichotomo, flor. solitariis pedunculo longos terminantibus; calyce longiore quam corolla, quæ purpurea fundo flavo.
lanceolata  4.   fol. remotis lanceolatis brevibus, caule subangulari, floribus corymbosis albis aliquando hexandris, calyce breviore quam corolla.
dodecandra  5.   flor. 9 ad 12-fidis, colore campanulatæ, foliis cuneiformi-oblongis, caule flexuoso.
decandra  6.   flor. decemsidis colore dodecandræ, foliis linearibus, caule rigido erecto.
85.   PHLOX. Cor. hypocrateriformis. Filamentæ inæqualia. Stigma 3-fidum. Cal. prismaticus. Caps. 3-locularis, 1-sperma.
* Corollæ lobis emarginatis.
subulata  1.   fol. subulatis hirsutis, caule decumbente ramoso, calycibus scabris, floribus lateralibus terminalibusque. Varietates, floribus pallide incarnatis, et flor. læte rubris.
** Lobis corollæ obtusis.
carolina  2.   fol. cordato-lanceolatis, glabris, lucidis, sessilibus; caule scabriusculo erecto; floribus corymbosis; calycis laciniis mucronatis. Varietates, limbo corllæ albo; et purpureo.
*** Lobis corollæ acuminatis.
pilosa?  3.   fol. lanceolatis brevibus crassis hirsutis; caule decumbente ramoso; floribus racemosis terminalibus, pedunculis brevibus; calycibus hirsutis; corollis saturate rubris, lobis subacuminatis.
maculata  4.   fol. longis lanceolatis, vix lævibus; caule ramoso, suberecto, subrubro, vix maculato; floribus racemosis lateralibus et terminalibus; pedunculis brevibus. Varietates, floribus purpureis, et floribus cærulescentibus.
6.   IPOMOEA Cor. infundibuliformis. Stigma capitato-globosum. Capsula 3-locularis.
coccinea  1.   fol. hastato-cordatis, basi angulatis; pedunculis trifidis, pedicellis lateralibus 3-floris, medio unifloro; corollis coccineis.
87.   AZALEA? Cor. infundibuliformis. Stamina receptaculo inserta longissima. Capsula 5-locularis. Semina plurima, oblonga, compressa, marginata. Obs. ad cinchonam proxime accedit.
nudiflora  1.   fol. ovatis, coroll s pilosis. Varietates, floribus incarnatis; fulvis; et luteis.
viscosa  2.   fol. margine scabris, corollis albis piloso-glutinosis.
88.   ECHITES. Folliculi duo longi recti filiformes. Semina papposa. Cor. infundibuliformis, medio coarctata, quinque sulcis notata.
difformis  1.   pedunculis corymbosis, caule volubili; foliis infimis sublinearibus, superioribus subovatis venosis; floribus odoratis parvis subfulvis, fauce lineis longitudinalibus rubris notatis.
89.   AMSONIA. Folliculi duo erecti. Cor. infundibuliformis fauce clausa. Semina teretia nuda apicibus oblique truncatis.
Tabernæmontana  1.   fol. ovatis utrinque acutis; floribus cæruleis.
ciliata  2.   fol. sublinearibus ciliatis confertis; floribus fulvis paniculatis.
90.   ANONYMOS. Bignonia sempervir. Lin. Folliculi 2-compressi, cohærentes, apice et ab uno latere dehiscentes. Cor. infundibuliformis. Stigma dichotomum. Stamina 5 æqualia. Antheræ sagittatæ subcohærentes.
sempervirens  1.   fol. lanceolatis oppositis, caule volubili. Varietates, staminibus longioribus; stylo longiore.
91.   SOLANUM. Cor. rotata. Antheræ suboalitæ, apice poro gemino dehiscentes. Bacca 2-locularis.
* Inermia
verbascifolium  1.   caule inermi fruticoso, foliis ovatis tomentosis integerrimis, umbellis compositis.
nigrum  2.   (V. virginica) caule inermi herbaceo, foliis ovatis, dentato-angulatis, racemis distichis nutantibus.
** Aculeata
carolinense  3.   caule aculeato annuo, foliis hastato-angulatis, aculeis utrinque rectis, racemis laxis.
92.   PHYSALIS. Cor. rotata. Stamina conniventia. Bacca intra calycem inflatum bilocularis.
tomentosa  1.   foliis et caule tomentosis (nec viscosis); foliis alternis, ovatis, subangulatis; caule subangulato, ad flores ramoso; floribus nutantibus, solitariis, luteis fundo purpureo, antheris fuscis.
angulata  2.   ramosissima, ramis angulatis glabris, foliis ovatis dentatis; floribus solitariis, corollis luteis, staminibus cæruleis.
peruviana  3.   pubescens, foliis cordatis integerimis.
93.   SIDEROXYLON. Corolla limbo duplici, laciniis externis stamina obvolventibus. Stigma simplex. Drupa.
læve  1.   spinis foliiferis, foliis vix deciduis, ellipticis, lævibus; laciniis corollinis trifidis; pedunculis numberosis brevibus unifloris e gemmis alternis: foliis infra 4 ad 6.
sericeum  2.   inerme, foliis obovato-lanceolatis, subtus sericeo-tomentosis drupis ovalibus.
tenax?  3.   subspinosum, foliis obovatis, subtus tomentosis, drupis globosis.
94.   SAMOLUS. Capsula 1-locularis apice 5-valvis. Cor. hypocrateriformis. Stamina munita squamulis corollæ.
valerandi  1.   fol. subrotundis.
95.   CAMPANULA. Cor. campanulata fundo clauso valvis staminiferis. Stigma 3-fidum. Capsula infera, poris lateralibus dehiscens.
perfoliolata  1.   caule simplici; foliis cordatis, dentatis, amplexicaulibus; floribus sessilibus aggregatis.
96.   LONICERA. Cor. 1-petala, infundibuliformi-tubulosa. Bacca 8-sperma, 2-locularis, infera.
sempervirens  1.   verticillis aphyllis terminalibus, foliis summis connato-perfoliatis, floribus regularibus. Variat baccis globosis, et ovalibus.
97.   RHAMNUS. Cal. tubulosus squamis stamina munientibus. Cor. nulla.
* Caule volubili.
volubilis  1.   inermis, monogynus, dioicus; foliis subovatis, undulato-serratis, venosis; drupa ovali nuce biloculari.
** Caule erecto.
carolinianus  2.   inermis, monogynus, hermaphroditus; foliis oblongo-ovatis, serrulatis venosis, lævibus, vix deciduis. Bacca nigra 4-sperma; floribus racemosis axillaribus; stipulis subulatis.
98.   CEANOTHUS. Petala 5-saccata fornicata. Bacca sicca, trigona, 3-sperma.
americanus  1.   foliis trinerviis, glanduloso-serrulatis.
99.   EVONYMUS. Cor. 5-petala, plana. Caps. 5-gona, 5-locul. 5-valvis, exasperata. Semina obvoluta arillo baccato.
americanus  1.   floribus omnibus quinquefidis.
100.   HEDERA? Petala 5 oblonga. Bacca 2-locularis, loculis dispermis. Calyx inferus.
arborea  1.   (vitis arborea? Lin.) calyce 5-dentato; germine cincto nectario stellato; antheris cordatis: fol. supra-decompositis, foliolis lateralibus pinnatis.
quinquefolia  2.   cal. campanulato, integro; antheris oblongis basi bifidis; nectario nullo; foliis ovatis, serratis, quinatis.
101.   ITEA. Petala longa, calyci inserta. Capsula 1-locul. 2-valvis.
virginica  1.   foliis alternis petiolatis, ovatis, serratis.
102.   ANONYMOS. Kuhniæ affinis. Cal. communis oblongus, imbricatus, squamis plurimis ovatis, persistens. Cor. communis aelig;qualis flosculis 10 ad 15. Cal. propr. perianthium inferum monophyllum, tubulosum, superne quinquefidum, laciniis linearibus plumosis. Corollula monopetala, alba, tubulosa; limbus quinque-partitus, laciniis basi angustis, versus apicem dilantibus. Stam. filamenta quinque capillaria longitudine corollaelig;. Antheraelig; simplices. Pist. germen ovatum. Stylus longitudine staminum. Stigmata duo. Per. calyx partialis immutatus. Sem. solitaria, oblonga, vestita calyce partiali laciniis pappum mentiente.
pinnat.  1.   caule subramoso bipedali; foliis impari-pinnatis; floribus corymbosis.
103.   CYRILLA. Petala 5 acuta receptaculo inserta. Capsula 2-locularis. Stylus 2-fidus, persistens.
racemiflora  1.   racemis verticillatis.
104.   ILLECEBRUM. Cal. 5-phyllus, cartilagineus, rudis. Cor. nulla. Stigma simplex. Capsula 5-valvis, 1-sperma.
achyrantha  1.   caul. repentibus pilosis, foliis ovatis, mucronatis, capitulis sublobosis, subaristatis.
DIGYNIA.
105.   VINCETOXICUM. Folliculi 2 cernui. Corolla recurvata. Nectarium corpus truncatum genitalia tegens, et stellula.
gonocarpos  1.   caule volubili, foliis ovato-cordatis, magnis, oppositis, integris, subpilosis, stellula ambiente plana obtusa, folliculis ventricosis angulosis. Varietates, corollis flavis, et corollis basi purpureo-nigricantibus, apice viridibus.
acanthocarpos  2.   foliis pilosioribus, stellula ambiente erecta, laciniis acutis, folliculis mucronato-spinosis; caule volubili. Varietates, corollis purpureis, et corollis nigricantibus.
106.   ASCLEPIAS. Folliculi 2- sursum erecti. Corollæ reflexæ. Nectar. corpus truncatum genitalia tegens, et auriculæ 5 circumambientes.
* Fol. oppositis planis ovatis.
variegata  1.   fol. petiolatis, subtus glaucis subtomentosis, caule erecto tomentoso; umbellis plerumque tribus erectis alternis; petalis et auriculis corniculatis albis, corpusculo basi rubro.
purpurascens?  2.   fol. sessilibus lævibus, subtus glaucis; caule erecto lævi; umbella unica terminali erecta; petalis viridescentibus, nectario purpureo: auriculis corniculatis.
** Fol. cordatis, oppositis.
humistrata  3.   fol. sessilibus cordatis oppositis, venosis; caule humistrato succulento; floribus axillaribus, umbellosis, auriculatis rubris.
cordata  4.   fol. cordato-lanceolatis subsessilibus; caule erecto, dichotomo, terminato quatuor seu pleuribus umbellis erectis, petalis viridi-rubris, auriculis corniculatis incarnatis, corpusculo basi nigricante apice albido.
*** Fol. sublinearibus, oppositis.
cinerea  5.   fol. sublinearibus, caule erecto lævi, umbella terminali, auriculis corniculatis, floribus subcinereis.
lanceolata  6.   fol. angustis prælongis, caule erecto lævi, umbellis 2 s. 3 terminalibus, petalis rubicundis, auriculis corniculatis fulvis, corpusculo subrubro.
**** Fol. confertis.
tuberosa?  7.   caule subdecumbente, umbella unica terminali, petalis viridescentibus apice purpureis, auriculis corniculatis albis erectis, corpusculo albo, radice tuberosa.
verticillata  8.   caule subdecumbente, fol. setaceo-linearibus verticillatis quinis umbellis verticillatis ternis, petalis veridescentibus, auriculis corniculatis albis, corpusculo fusco.
decumbens?  9.   caule decumbente hirsuto, fol. obtuso-lanceolatis subundulatis villosis, umbellis compositis terminalibus erectis, petalis et auriculis corniculatis fulvis, corpusculo flavo.
***** Cornubus nullis.
pedicellata  10.   caule brevi, umbella pauciflora, petalis luteis erectis, auriculis obtusis patentibus, corpusculo pedicello longo.
incarnata?  11.   caule subdecumbente, umbellis lateralibus binis ternisve, petalis viridescentibus apice purpureis, auriculis adpressis ovatis purpureo-incarnatis, corpusculo flavescente.
viridis  12.   fol. petiolatis oppositis oblongis obtusis lævibus, caulibus erectis, umbellis nonnullis terminalibus, petalis majoribus viridibus erectis, auriculis integris patulis brevibus purpurascentibus, corpusculo basi fusco, apice albicante.
****** Suffruticosæ.
polystachia  13.   fol. petiolatis oppositis lanceolatis lævibus, subtus venosis umbellis pluribus terminalibus lateralibusque, petalis et auriculis corniculatis purpurascenti-rubris, corpusculo latere fusco, apice albo; caulibus 4-pedalibus.
perennis  14.   fol. oppositis petiolatis lanceolatis glabris; umbellis lateralibus oppositis, petalis et auriculis corniculatis albis, corpusculo fusco.
107.   APOCYNUM. Cor. campanulata glandulis 5-nectarinis.
androsæmifolium  1.   caule rectiusculo herbaceo, foliis ovatis utrinque albris cymis terminalibus. Setis nullis.
108.   ANONYMOS. Cal. perianthium pentaphyllum, breve, persistens. Cor. monopetala tubulosa, inferne ventricosa, fauce villis clausa. Limbus quinquepartitus, suberectus. Stam. filamenta quinque brevissima. Antheræ tectæ. Pist. germen ovatum. Styli vix ulli. Stigmata duo simplicia. Per. folliculi bini, basi coadunati ventricosi, apice distincti, subglobosa.
sessifol.  1.   caule lævi, pedali, herbaceo; fol. ovatis, venosis, integris, oppositis, sessilibus, floribus albis terminalibus corymboso-spicatis.
petiolat.  2.   foliis ovatis in petiolos definentibus.
109.   ANONYMOS. Calyx perianthium quinquepartitum, laciniis ovatis erectis. Cor. monopetala campanulata. Limbus 5-partitus, laciniis ovatis. Stam. filamenta quinque brevia. Antheræ luteæ ovato oblongæ, erectæ. Nectaria totidem, filamenta alia mentientia, alternantia cum staminibus (filamentis brevibus antheris subrotundis). Pist. germen ovatum. Styli nulli. Stigmata duo membranacea, apice acuta. Per. capsula ovata supera, unilocularis. Sem. rotunda compressa villosa numerosa, receptaculis duobus oppositis affixa.
aquatica  1.   foliis peltato-reniformibus; coriaceis, subtus punctatis, supra glabris petiolis sublongis teretibus glandulosis floriferis, floribus numerosis pedicellatis aggregatis albis.
110.   GENTIANA. Cor. tubulosa quinquefida denticulis interjectis. Caps. 1-locul. 2-valvis, receptaculis duobus longtitudinalibus.
* Corollis campanulatis ventricosis.
saponaria  1.   corollis viridescentibus, foliis ovatis trinerviis.
Catesbæi  2.   corollis extus cæruleis, foliis lanceolatis remotis.
** Corollis infundibuliformibus.
purpurea  3.   corollis intus læte purpureis; caule simplici, fol. linearibus.
111.   CUSCUTA. Cal. 5-fidus. Cor. 1-petala. Capsula 2-locularis.
americana  1.   floribus pedicellatis.
112.   HYDROLEA. Cal. 5-phyllus. Cor. rotata. Filamenta basi cordata. Caps. 2-locularis, 4-valvis.
quadrivalvis  1.   caule suberecto, bipedali, piloso; foliis petiolatis lanceolato-obovatis alternis subundulatis subpilosis; spinis axillaribus solitariis patentibus; pendunculis axillaribus 4 ad 6-floris brevibus, calycibus pilosis; corollis, filamentis et stylis cæruleis, antheris et stig. flavis.
113.   ANONYMOS. Cal. perianthium quinquepartitum, laciniis subovatis pilosis. Cor. monopetala tubulosa quinquefida, laciniis ovatis patulis. Stam. filamenta quinque basi corollæ inserta, corolla breviora. Antheræ erectæ didymæ. Pist. germina bina globosa villosa supera. Styli 2-longitudine staminum. Stigmata peltata. Per. fructus nudus. Sem. nuces binæ coadunatæ subhirsutæ uniloculares.
repens  1.   caule repente ramoso, foliis peltato-reniformibus, petiolis longis; floribus albis solitariis axillaribus, pedunculis longis subpilosis.
114.   HEUCHERA. Petala 5. Capsula 2-rostris, 2-locularis.
americana  1.   floribus spicatis, squalide purpureis; foliis angulato-cordatis ciliatis.
115.   SALSOLA. Cal. 5-phyllus. Cor. nulla. Caps. 1-sperma. Sem. cochleatum.
caroliniana  1.   herbacea, decumbens; foliis lato-subulatis spinosis lævibus; calycibus marginatis axillaribus sessilibus rubris.
116.   CHENOPODIUM. Cal. 5-phyllus, 5-gonus. Cor. nulla. Semen 1. lenticulare, superum.
album  1.   fol. rhomboideo-triangularibus erosis postice integris summis oblongis, racemis erectis.
maritimum  2.   fol. subulatis semi-cylindricis.
anthelminticum  3.   fol. ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis.
117.   ULMUS. Cal. 5-fidus. Cor. nulla. Bacca exsucca.
campestris  1.   fol. duplicato-serratis basi æqualibus cordato-ovatis, serraturis majoribus remotis, minimis confertis.
americana  2.   fol. basi inæqualibus lanceolato-ovatis acuminatis serratis, serraturis majoribus et minoribus alternantibus.
pumila  3.   foliis basi vix æqualibus, lanceolato-ovatis, serraturis majoribus et minoribus alternantibus, cortice fungoso.
pubescens?  4.   foliis basi æqualibus oblongo-cordatis setaceo-serratis pubescentibus.
318.   ERYNGIUM. Flores capitati, Receptaculo paleaceo.
fœtidum  1.   fol. radicalibus longis subulatis, spinis muticis serratis, floralibus latioribus tricuspidatus, paleis trigurcis, floribus cæruleis.
aquaticum  2.   fol. radicalibus serrato-spinosis, floralibus indivisis. Varietates, floribus albidis, et flor. cærulescentibus.
integrifolium  3.   caule procumbente ramoso; foliis radicalibus rotundatis, integris, planis; foliis caulinis nervosis, ovato-lanceolatis, apice serratis basi integris, serraturis subspinosis; foliis floralibus trifidis; paleis trifurcis; capitulis parvis cæruleis.
119.   HYDROCOTYLE. Umbella simplex. Scapus umbelliferus. Petala integra. Semina semi-orbiculato-compressa.
umbellata  1.   foliis peltatis emarginatis, umbellis multifloris.
americana  2.   foliis reniformi rotundatis, planis, emarginatis.
reniformis  3.   foliis reniformibus, dentatis, erectis. Scapis 2, 3ve 1, 2, 3ve floris, involucro diphyllo, corolla viridi margine rubro, seminibus magnis striatis.
cordata  4.   foliis cordatis integris erectis.
120.   SANICULA. Umbellæ confertæ, subcapitatæ. Fructus scaber. Flores disci abortientes.
marilandica  1.   flosculis masculis pedunculatis; hermaphroditis sessilibus.
121.   OENANTHE. Flosculi difformes: in disco sessiles, steriles. Fructus calyce coronatus.
filiformis  1.   foliis omnibus simplicibus filiformibus fistulosis.
122.   AMMI. Involucra pinnatifida. Corollæ subæquales, hermaphroditæ. Fructus lævis striatus.
majus?  1.   foliis inferioribus pinnatis: pinnulis teretibus integris; foliis superiorbus supradecompositis.
123.   DAUCUS. Umbella fructifera concavo-connivens. Corollæ omnes hermaphroditæ. Fructus scaber.
Carota  1.   seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis.
divaricatus  2.   seminibus striatis scabris; caule dichotomo, ramosissimo; foliis linearibus supradecompositis. Umbellis radiis tribus quatuorve plerumque trifloris; pedicellis inæqualibus.
124.   SMYRNIUM. Fructus angulis 5, perianthio coronatus. Involucr. 2 ad 5-phyllum, brevissimum. Involucella simillima. Umbella univers. radiis 12, rigida, partialis brevis. Flor. omnes fertiles. Stigmata capitata.
aureum  1.   foliis inferioribus biternatis, superioribus ternatis, foliolis ovatis acuminatis, profunde serratis; floribus luteis.
cordatum  2.   Thapsia trifoliata. Linn. foliis radicalibus simplicibus obtuso-cordatis; caulinis ternatis, foliolis subcordatis; omnibus serratis; floribus albis.
125.   SIUM. Sium. Gronov. Fructus subovatus striatus. Involucrum polyphyllum. Petala cordata.
rigidius  1.   foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, tridentatus.
suave  2.   foliis radicalibus bipinnatis sublinearibus; caulinis pinnatis, foliolis lanceolatis argute serratis.
nodiflorum  3.   foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus.
126.   ANGELICA. Fructus subrotundus folidus. Corollæ disci steriles. Umbellulæ expansæ paucifloræ (nec globosæ).
lobata  1.   foliis inferioribus biternatis, foliolis petiolatis ovatis serratis; superioribus ternatis; foliolis sæpe bilobis.
integrifolia  2.   foliolis integris petiolatis, odoratissimis.
127.   APIUM. Fructus ovatus striatus. Involucrum monophyllum 3-fidum. Petala æqualia.
bipinnatum  1.   foliis caulinis bipinnatis, foliolis inciso-serratis; floribus albis.
128.   FERULA. Fructus ovalis; compresso-planus, striis utrinque tribus elevatus.
villosa  1.   foliis supradecomposito-ternatis, foliolis ovatis serratis rigidis venosis; caule et pedunculis villosis; floribus albis.
129.   CICUTA. Fructus subovatus, striato-sulcatus. Stigmata capitata.
maculata  1.   foliis composito-pinnatis, foliolis lato-lanceolatis, serraturis mucronatis, pinnis pinnatis ternatis bilobis simplicibusque; involucro diphyllo sulaciniato; involucellis 9-phyllis longitudine umbellulæ.
perennans  2.   foliis biternatis, foliolis sæpe lobatis obtusis obliquis serratis; floribus luteis, disci sterilibus.
TRIGYNIA.
130.   VIBURNUM. Cal. 5 partitus superus. Cor. 5-fida. Bacca 1-sperma.
nudum  1.   foliis oblongo-ovatis subundulatis integris.
obovatum  2.   fol. obovatis inteferrimis nitidis.
prunifolium  3.   fol. subrotundis crenato-serratis, glabris; stipulis obcordatis.
dentatum  4.   fol. ovatis, dentato-serratis, plicatis.
lentago  5.   fol. ovatis serrulatis acuminatis glabris, petiolis marginatis.
131.   SAMBUCUS. Cal. 5-partitus. Cor. 5-fida. Bacca 3-sperma.
canadensis  1.   cymis quinquepartitis, foliis subbipinnatis, caule frutescente.
132.   STAPHYLEA. Cal. 5-partitus. Petala 5. Capulæ inflatæ connatæ. Semina 2 globosa cum cicatrice.
trifolia  1.   foliis ternatis ovatis serratis.
133.   ALSINE. Cal. 5-phyllus. Petala 5 æqualia. Capsula 1-locularis, 3-valvis.
media  1.   petalis 2-partitis; foliis ovato-cordatis. Varietates, caule lævi, et caule villoso.
134.   PHARNACEUM. Caps. 3-locularis polysperma. Cal. 5-phyllus.
Cerviapa  1.   pedunculis subumbellatis lateralibus folia linearia æquantibus. Petalis quinque.
maritimum  2.   floribus solitariis lateralibus sessilibus; foliis subteretibus obtusis carnosis.
PENTAGYNIA.
135.   ARALIA. Panicula ramosissima umbellulifera, umbellulis involucratis. Cal. 5-dentatus superus. Cor. 5-petala. Bacca 5-sperma.
spinosa  1.   arborescens caule foliisque spinosis.
136.   LINUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Capsula 5-valvis, 10-locularis. Semina solitaria.
virginianum  1.   calycibus acutis, capsulis muticis, panicula filiformi, foliis alternis lanceolatis, caule lævi; floribus alternatim axillaribus et oppositifoliis, ideoque racemos secundos componentibus, pedunculis axillar. 2 3ve floris, oppositif. unifloris.
striatum  2.   floribus terminalibus, foliis subovatis alternis, caule ramosiori striato foliorum nervo marginalibusque decurrentibus.
137.   DROSERA. Cal. 5-fidus. Petala 5: Capsula 1-locularis, apice 5-valvis. Sem. plurima.
rotundifolia  1.   scapis radicatis, foliis suborbuiculatis.
138.   STATICE? Cal. 1-phyllus tubulosus 10-dentatus, dentibus alternis majoribus. Cor. 1-petala, hypocrateriformis, limbo 5-fido. Capsula 1-locularis, basi 5-valvis, supera. Sem. 1, teres.
caroliniana  1.   scapo paniculato divaricato, foliis lanceolato-oblongis.