Phâ.t Bà nghìn ma('t nghìn tay (chùa Bút Tháp - Hà Ba('c)
A multi-armed, multi-eyed female Buddha