Phâ.t Tuyê't So+n (Chùa Tây Phu+o+ng)
The Tuyet Son Buddha (The Tay Phuong Pagoda)