Phâ.t Bà Quan Âm (Chùa Ha. - Vi~nh Phú - Thê' ky? 16)
The Avalokitesvara Buddha (16th century)