Tô? thu+' 6 (Chùa Tây Phu+o+ng - Thê' ky? 18)
The Sixth Patriarch (18th century)