Tô? thu+' 3 (Chùa Tây Phu+o+ng - Thê' ky? 18)
The Third Patriarch (18th century)