Thiê'p Tôn Gia (Chùa Tây Phu+o+ng - Thê' ky? 18)
Thiep Ton Gia (18th century)