Shnur, mayn shnur
 
 
 
Melodie
Lyrics in Yiddish
 
1. 
-Shnur, mayn shnur, 
Zets zikh oyf der fur, 
Zets zikh oyf der fur 
Un for avek mit mir. 
Shoyn di ferdlekh ongepoyet, 
Shoyn dos vegele ongestroyet, 
Zets zikh der fur 
Un for avek mit mir. 
 
2. 
-Viazoy zhe ken ikh forn, 
Shviger, mit aykh? 
Az ikh hob zikh nit gezegnt 
Mit mayn tatn glaykh. 
Zay gezunt , tate mayner, 
Du host dokh mikh ufgezoygn, 
Mit gold un mit zilber opgevoygn, 
Haynt for ikh avek 
Un varf aykh ale avek. 
 
3. 
-Shnur, mayn shnur, 
Zets zikh oyf der fur, 
Zets zikh oyf der fur 
Un for avek mit mir. 
Shoyn di ferdlekh ongepoyet, 
Shoyn dos vegele ongestroyet, 
Zets zikh der fur 
Un for avek mit mir. 
 
4. 
-Viazoy zhe ken ikh forn, 
Shviger, mit aykh? 
Az ikh hob zikh nit gezegnt 
Mit mayn mamen glaykh. 
Zay gezunt , mame mayne, 
Du host dokh mikh ufgezoygn, 
Mit gold un mit zilber opgevoygn, 
Haynt for ikh avek 
Un varf aykh ale avek. 
 
 
 
<BGSOUND SRC="s2.mid" LOOP=INFINITE>