τὸ Μπείζμπολ

This forum is for writing about modern themes or phrases used in the classroom or for instruction that do not presume an ancient setting.
Forum rules
This forum is for discussing how to do Greek composition and practicing writing in Greek.

If you post in this forum, you are inviting people to critique what you have written and suggest ways to improve it.

Private subforums can be created for groups who want to practice together without exposing their mistakes to the world, or this can be done in public.
Post Reply
Mark Lightman
Posts: 300
Joined: May 6th, 2011, 6:30 pm

τὸ Μπείζμπολ

Post by Mark Lightman »

τῷ Κάρλῳ Μᾶρκος πλεῖστα χαίρειν.

νέοι μέν εἰσιν οἱ τῶν Πετρώδων βάλλοντες, εὔβολοι δέ. ἄπειρος δ' οὗτοι, ἁλλὰ πολλάκις νικῶσιν. ὁ δὲ Κᾶρλος ὁ μέλας (λέγω δὴ τὸν Charlie Blackmon, .338, 15, 53) καλῶς τύπτει καὶ δεινῶς. πρωτεύουσιν οὖν οἱ ὑπ' ἐμοῦ ἀγαπώμενοι Πετρώδεις (41-23.)

οὶ δὲ Καρδινάλεις (28-32)? πῶς ἔχουσιν οὗτοι?

ἔρρωσο, φίλτατε!
Post Reply

Return to “The modern world”