πολιτεύεσθε and πολιτεύεσθαι

Peng Huiguo
Posts: 93
Joined: April 28th, 2019, 2:02 am

Re: πολιτεύεσθε and πολιτεύεσθαι

Post by Peng Huiguo »

I am getting ready to wreck that
:shock:
trying to figure out what is more probable
This verse is unusual after all: the fronting of that ἀξίως, the weird word choice of πολιτεύομαι. It's like the author wanted to pop it out, to trip the reader right here. A subjectless infinitive fits right in.
Barry Hofstetter
Posts: 1971
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: πολιτεύεσθε and πολιτεύεσθαι

Post by Barry Hofstetter »

First of all, please cite the entire verse and any additional helpful context:

Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου... Phil 1:27

Secondly, what are you trying to say? The fronting of ἀξίως is interesting, giving the adverb the emphasis, but I'm not sure what you are trying to claim about πολιτεύεσθε. There's nothing weird at all about it. It fits the context and expresses Paul's thought just as he wished to express it. It's a rare word in the NT corpus, but not rare in general (and cf. Acts 23:1). And are you claiming the infinitive would somehow work better?
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.
Peng Huiguo
Posts: 93
Joined: April 28th, 2019, 2:02 am

Re: πολιτεύεσθε and πολιτεύεσθαι

Post by Peng Huiguo »

are you claiming the infinitive would somehow work better?
No I think it's a little weird and I like it.
Peng Huiguo
Posts: 93
Joined: April 28th, 2019, 2:02 am

Re: πολιτεύεσθε and πολιτεύεσθαι

Post by Peng Huiguo »

Alan, Parmenides has ὁδοὶ µοῦναι διζήσιός εἰσι νοῆσαι (2.2). Not sure if it's relevant here seeing it's a different type of writing in many ways.
Post Reply

Return to “Syntax and Grammar”