Luke 11:46

From: KHGrenier@aol.com
Date: Thu Sep 26 1996 - 11:00:50 EDT


What is autoi doing in Luke 11:46?

Verse follows:

o de eipev. kai umiv tois vomikois ouai, oti phortizete tous anthrwpous
phortia dusbastakta, kai autoi evi twv daktulwv umwv ou prospsauete tois
phortiois.

Kevin GrenierThis archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:37:52 EDT