Re: Pronunciation, was Re: Did Paul Speak Greek with a Turkish Accent?

From: Antonio Eduardo Costa Pereira (costa@ufu.br)
Date: Tue Mar 30 1999 - 09:18:47 EST


yochanan bitan wrote:

uvraxot leHag sameaH (KAI EULOGIAI EIS hEORTHN MAKARIAN)

ARA TOUTO GEGRAPTAI EN THi ARAMAIKHi DIALEKTWi;
EXW GAR FILON, ONOMA AUTOU ESTI KR. Navarro, hOS HN
PASTWR BAPTISTHS. hOUTOS hO ANHR EQELEI DEINWS
MANQANEIN THN ARAMAIKHN DIALEKTON. ESTI GAR
QRHSKHMA EN TWi Brasil hO LEGEI TON IHSOUN
ONOMAZESQAI Yeshua EN THi ARAMAIKWi DIALEKTWi.
TO MEN IHSOUS ONOMA, LEGOUSI hOUTOI hOI ANQRWPOI,
ESTI ONOMA QEOU TINOS TWN KELTWN. TO DE ALHQES
ONOMA TOU hUIOU TOU QEOU, KAI LEGOUSI, ESTI
Yeshua. EPEI EISI POLLOI TOUTWN TWN ANQRWPWN EN
THi ENORIAi THi TOU Navarro, hO DE EQELEI MANQANEIN
ARAMAIKON hINA EUXERH POIEI TON DIALOGON.
PARAKALW DEIXON MOI WWW-SELIDA hOUPOU
Navarro MAQHSETAI ARAMAIKHN.

Antonio Costa

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu


This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:40:22 EDT