Re: Pronunciation, was Re: Did Paul Speak Greek with a Turkish Accent?

From: Antonio Eduardo Costa Pereira (costa@ufu.br)
Date: Tue Mar 30 1999 - 08:59:18 EST


yochanan bitan wrote:

> KOSTAi
> PARA RANDAL
> XAIREIN
>
> EUCARISTW SOI PERI THS SOU EPISTOLHS.
>
> QELW MAQEIN EAN CRWNTAI
> "hUMEIS" [SU KAI ALLOI] KAI "hHMEIS" [EGW KAI ALLOI] EN THi hAPLHi
> KAQAREUOUSHi GLWSSHi, H "ESEIS"/"EMEIS"?
>
> MOI DOKEI hOTI EUKOPWTERON ESTIN CRHSQAI TREIS FWNAS DIAFORAS hUPER
> U(OI)--H--I(EI), hWS EN TOIS ROMAIKOIS CRONOIS.
>
> DIEUTUCEI
> uvraxot leHag sameaH (KAI EULOGIAI EIS hEORTHN MAKARIAN)
> RANDAL MPOUQ (buth/bitan)

EN THi GRAMMATIKHi THS hAPLHS KAQAREUOSHS (D. G. GIANNAKOU,
EKDOTIKOS OIKOS N. ALIKIWTHS & hUIOI, ARISTEIDOU 6, AQHNAI)
GEGRAPTAI:

hAI PROSWPIKAI ANTWNUMIAI EISI TREIS: EGW, SU, AUTOS, KAI
KLINONTAI hWS hEXHS:

hENIKOS ARIQMOS
ONOMASTIKH: EGW - SU - AUTOS, AUTH, AUTO
GENIKH: EMOU - SOU - AUTOU, AUTHS, AUTOU
DOTIKH: EMOI - SOI - AUTWi, AUTHi, AUTWi
AITIATIKH: EME - SE - AUTON, AUTHN, AUTO

PLHQUNTIKOS ARIQMOS
ONOMASTIKH: hHMEIS- hUMEIS H SEIS - AUTOI, AUTAI, AUTA
GENIKH: hHMWN- hUMWN - AUTWN, AUTWN, AUTWN
DOTIKH: hHMIN- hUMIN - AUTOIS, AUTAIS, AUTOIS
AITIATIKH: hHMAS - hUMAS H SAS - AUTOUS, AUTAS, AUTA

hAI MEN GRAMMATIKAI TOUTO LEGOUSI . hOI DE hOMILOUNTES
( hWSPER SU EIPES EN TAIS EPISTOLAIS SOU) EXOUSI TREIS
 FWNAS U(OI)--H--I(EI). TO U(OI) LEGETAI hWS TO Y
TOU Guarani (PROETOIMAZE TO STOMA EIS ee TOU feet KAI PEIRAZE
hINA LEGHiS oo TOU foot). TO H ESTI MOGIS hWSPER TO i TOU fit.
TO I (EI) ESTI hWSPER TO ee TOU feet. ALLA POLOI ANQRWPOI
LEGOUSI TA TRIA FWNHENTA hOMOIWS. hOUTOI hOI ANQRWPOI
OU DUNWNTAI AISQANESQAI THN DIAFORAN THN TWN TRIWN
FONHENTWN, KAI POLAKIS MISGOUSI TO hUMEIS TWi hHMEIS.
TOUTOIS OUN ANQRWPOIS, hOI OUK AISQANONTAI
THN DIAFORAN, ESTI AIEI PROFEREIN "SEIS" ANTI TOU hUMEIS.

EN hELLADI MEN hOI POLLOI OU DUNWNTAI AKOUEIN THN DIAFORAN
TWN TRIWN FWNHENTWN, DIA THN THS DHMOTIKHS GLWSSHS ROPHN.
KAI EN TAIS DIASPORAIS DE OLIGOI ETI PROFEROUSI DIAFORWS
TO U(OI), TO H KAI TO I(EI).

EGW PEIRASW HXOGRAFEIN TOUS MAQHTAS MOU DIALEGOMENOUS.
TUGXANWN DE PEMYW SOI TO HXOGRAMMA. ESTI DE RADION MOI
HXOGRAFEIN EN SXHMATI wav (TOUTWi TWi SXHMATI XRHTAI TO Windows).
ARA SU DUNAi ANAGENNAN TO SXHMA wav; EXEIS hUPOLOGISTHN
hOS LEITOURGEI TWi Windows;

ANTONIO COSTA

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu


This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:40:22 EDT