Re: Pronunciation, was Re: Did Paul Speak Greek with a Turkish Accent?

From: yochanan bitan (ButhFam@compuserve.com)
Date: Tue Mar 30 1999 - 06:39:22 EST


KOSTAi
PARA RANDAL
XAIREIN

EUCARISTW SOI PERI THS SOU EPISTOLHS.

QELW MAQEIN EAN CRWNTAI
"hUMEIS" [SU KAI ALLOI] KAI "hHMEIS" [EGW KAI ALLOI] EN THi hAPLHi
KAQAREUOUSHi GLWSSHi, H "ESEIS"/"EMEIS"?

MOI DOKEI hOTI EUKOPWTERON ESTIN CRHSQAI TREIS FWNAS DIAFORAS hUPER
U(OI)--H--I(EI), hWS EN TOIS ROMAIKOIS CRONOIS.

DIEUTUCEI
uvraxot leHag sameaH (KAI EULOGIAI EIS hEORTHN MAKARIAN)
RANDAL MPOUQ (buth/bitan)

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu


This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:40:22 EDT