Re: IHSOUS, SYRIAKHi

From: yochanan bitan (ButhFam@compuserve.com)
Date: Wed Mar 31 1999 - 08:41:02 EST


KOSTA EGRAYE:
>> uvraxot leHag sameaH (KAI EULOGIAI EIS hEORTHN MAKARIAN)
> ARA TOUTO GEGRAPTAI EN THi ARAMAIKHi DIALEKTWi;

OUC EN THi SYRIAKHi DIALEKTWi [=uvirxan leHag Hade]
ALLA THi hEBRAIKHi.
[KAITOI EN THi hELLHNIKHi hH ARAMAIKH WNOMAZETAI "SURIAKH". IDE IWB 42.17,
DANIHL 2.4.]

> hO LEGEI TON IHSOUN
> ONOMAZESQAI Yeshua EN THi ARAMAIKWi DIALEKTWi.

AKRIBESTERON, EN hEBRAIKHi,
IDE ezra 2.2, KAI hWSEI TRIAKONTA DEIGMATA, EN TAIS hEBRAIKAIS GRAFAIS.

> TO MEN IHSOUS ONOMA, LEGOUSI hOUTOI hOI ANQRWPOI,
> ESTI ONOMA QEOU TINOS TWN KELTWN.

OUK ONOMA TWN KELTWN ALLA TWN hELLHNISTWN, KAI THi KAINHi DIAQHKHi !

> TO DE ALHQES ONOMA TOU hUIOU TOU QEOU,
> KAI LEGOUSI, ESTI Yeshua.

NAI, KAI ADUNATOS MENTOI ESTI LEGEIN IHShOUa` hELLHNISTI

> EPEI EISI POLLOI TOUTWN TWN ANQRWPWN EN
> THi ENORIAi THi TOU Navarro, hO DE EQELEI MANQANEIN
> ARAMAIKON hINA EUXERH POIEI TON DIALOGON.
> PARAKALW DEIXON MOI WWW-SELIDA hOUPOU
> Navarro MAQHSETAI ARAMAIKHN.

DUSKOLON DE ESTIN MAQEIN GLWSSAN PARA WWW-SELIDAS.
EPI PLEON DE hUPOBALLW AUTOIS hINA ARXWNTAI THi hEBRAIKHi GLWSSHI PRIN THS
SURIAKHS.
KAI GE DEI GNWNAI THN DIALEKTON KALWS EIS TO ANAGINWSKEIN TA BIBLIA TWN
ANQRWPWN APO QUMRAN KAI TA TWN IOUDAIWN EK TWN EKEINWN CRONWN. EI SOI
[AUTOIS] ENDIAFEREI MAQHMATA SUN DEKAEX MAGNHTOTAINIAIS EPI THS
BIBLIKO-EBRAIKHS GLWSSHS GRAYON MOI EKTOS TOU KATALOGOU.

ERROSO KAI PASCA MAKARIA [SHMERON]
RANDAL MPOUQ
hIEROSOLUMA

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu


This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:40:22 EDT