Re: IHSOUS, SYRIAKHi

From: Antonio Eduardo Costa Pereira (costa@ufu.br)
Date: Wed Mar 31 1999 - 13:21:31 EST


yochanan bitan wrote:
> OUC EN THi SYRIAKHi DIALEKTWi [=uvirxan leHag Hade]
> ALLA THi hEBRAIKHi.

QAUMAZW POLU TOUTO AKOUWN. ARA OUN hH GLWSSA
hH TOU LOUKIANOU ESTI hH AUTH GLWSSA
hH TOU IHSOU;

LOUKIANOS GAR LEGEI POLLAKIS hOTI hH GLWSSA AUTOU
HN hH SURIAKH. KAI DH KAI hOTAN ANAGIGNWSKW
PERI THS SURIAKHS DIALEKTOS, ESTI hAUTH hH
DIALEKTOS hH GLWSSA TOU IHESOU; EN THi BRASIL
LEGOMEQA PERI TOIOUTOU: hOMILEWN MANQANEIS
PLEON H EN DIDASKALEIWi...

Costa

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu


This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:40:22 EDT