RE: PARAPTWMA in Rom 4.25

From: Bill Ross (wross@farmerstel.com)
Date: Tue Mar 14 2000 - 08:40:22 EST


<x-charset iso-8859-1><Nigel>
"The Greek word used for trespasses in Romans 4:25 is paraptoma, an
infrequently used word. Does this have any significance as you read the
text? How might the meaning differ if Paul had, instead, used the word,
hamartia, the most commonly used word for sin?"

Any comments??

<Bill>
PARAPTOMA refers more specifically to transgressing a commandment, which is
the subject Paul is introducing. Many sinned, but only Adam transgressed:

Romans 5 12 DIA TOUTO WSPER DI ENOS ANQRWPOU H AMARTIA EIS TON KOSMON
EISHLQEN KAI DIA THS AMARTIAS O QANATOS KAI OUTWS EIS PANTAS ANQRWPOUS O
QANATOS DIHLQEN EF W PANTES HMARTON
Romans 5 13 ACRI GAR NOMOU AMARTIA HN EN KOSMW AMARTIA DE OUK ELLOGEITAI MH
ONTOS NOMOU
Romans 5 14 ALLA EBASILEUSEN O QANATOS APO ADAM MECRI MWUSEWS KAI EPI TOUS
MH AMARTHSANTAS EPI TW OMOIWMATI THS PARABASEWS ADAM OS ESTIN TUPOS TOU
MELLONTOS
Romans 5 15 ALL OUC WS TO PARAPTWMA OUTWS KAI TO CARISMA EI GAR TW TOU ENOS
PARAPTWMATI OI POLLOI APEQANON POLLW MALLON H CARIS TOU QEOU KAI H DWREA EN
CARITI TH TOU ENOS ANQRWPOU IHSOU CRISTOU EIS TOUS POLLOUS EPERISSEUSEN
Romans 5 16 KAI OUC WS DI ENOS AMARTHSANTOS TO DWRHMA TO MEN GAR KRIMA EX
ENOS EIS KATAKRIMA TO DE CARISMA EK POLLWN PARAPTWMATWN EIS DIKAIWMA
Romans 5 17 EI GAR TW TOU ENOS PARAPTWMATI O QANATOS EBASILEUSEN DIA TOU
ENOS POLLW MALLON OI THN PERISSEIAN THS CARITOS KAI THS DWREAS THS
DIKAIOSUNHS LAMBANONTES EN ZWH BASILEUSOUSIN DIA TOU ENOS IHSOU CRISTOU
Romans 5 18 ARA OUN WS DI ENOS PARAPTWMATOS EIS PANTAS ANQRWPOUS EIS
KATAKRIMA OUTWS KAI DI ENOS DIKAIWMATOS EIS PANTAS ANQRWPOUS EIS DIKAIWSIN
ZWHS

Bill Ross

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu

</x-charset>This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:41:01 EDT