Dmhnaill Antaidh le Miri Sne

[Top]

Domhnaill Antaidh

Chorus

Dmhnaill Antaidh,
Dmhnaill l ho,
Hi ri il eile;
Dmhnaill Antaidh,
Dmhnaill l ho.

A Dhmhnaill a chrdh' an tig thu 'm bliadhna.
Chuala mi gun deach do bhthadh.
Ann an dam a' mhuilean-shbhaidh.
Chuirinn mo long mhr 'gad iarraidh.
Long mr na stiomar iarainn.
Gheibhinn gillean 's chosgainn biadh riuth'.
Cha b'e an t-aran dubh bu bhiadh dhaibh.
Ach peasair agus muic-fheil bhiadhta.
An t aig Dmhnall gun bhi gl gheal.
Thug seachd bliadhn' an cuan Eirinn.
Cumail cogadh ri na ceudan.
Cumail Gidhlig ri luchd Beurla.
Cumail Laidean ri luchd Greugais.
Nuair a thig mo Dhmhnall-sa dhachaidh.
'S cinnteach mo chr chil a falach.
'S cinnteach sod' 's pasgan anart.

To the Gaelic homepage