Dan Do Shean Ford le Miri Sne

[Top]

Dan Do Shean Ford

Chorus

Tha buaidh air an uisge bheatha,
Tha buaidh air 's cha ghabh e cleith;
Tha buaidh air an uisge bheatha,
Dh'lainn t is fuar i.

An cuala sibh 's an ite so,
Mu'n Ford a fhuair an Lamanach;
Gu fan i far am fgar i,
Mur tirnear i cha ghluais i.

'S e sud an car tha cunnartach,
Ma thras i air buill' thoirt dhuit;
An lrach far an cuir i thu,
Gu fuirich thu 'nad shuain ann.

Ma ghluaiseas e do do'n bhaile rith,
A steach Black Brook gu'n caillir i,
Cha dan i cnoc Iain Shalaich dheth
'S cha toir a h-anail suas i.

'S gu'n d'thuirt Dmhnall Angus ris
An didh dha chuis a rannsachadh,
Tha 'n uidheam stiiridh cam oirre,
Mu'n dan i call, cuir uait i.

Nis crochnaichidh mi'n dan so dhuibh
An dil gu'n dan sibh fabhar leam:
Na inssibh e do'n Lamanach,
Mur fs e ann an gruaim rium.

To the Gaelic homepage