Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

[Top]

Bunléitheoireacht Ghalach 22 le Mícheál Rhodes

This is a companion piece to the last reading taken from An tEolaí, Samhradh 1994.

An ghéarchéim á réiteach? (1)

Le blianta fada anuas tá fisiceoirí ar fud an domhain ag=20 iarraidh an píosa deireanach de mhíreanna mearaí an núicléis=20 a aimsiú. Is é an píosa deireanach ná (2) an barrchuarc a=20 bhfuil réamhthagairt dó (3) i dTeoiric na Samhla Caighdeanaí=20 den núicléas. Ní fhéadfadh aon duine teacht suas leis go=20 dtí le déanaí nuair a d'aimsigh fisiceoirí Fermilab in=20 Illinois Mheiriceá é. Is é atá i gceist leis an gcuarc=20 áirithe seo ná (4) an bloc tógála fo-núicléach deireanach=20 den dá cheann déag a chreidtear a bheith ann. De réir=20 theoiric na Samhla Caighdeanaí tá sé a chineál éagsúla=20 cuarc ann,(5) mar atá, uaschuarc agus íoschuarc, briochtchuarc=20 agus cuarc aduain, barrchuarc agus bunchuarc. Chomh maith leis=20 sin tá sé cinn de cháithníní i bhfad níos éadroime ar a=20 dtugtar leaptóin.(6) Tagann na bloic thógála seo i gceist i=20 ndéanamh prótón agus neodrón ionas go meastar go bhfuil dhá=20 uaschuarc agus íoschuarc amháin i bprótón agus dhá=20 íoschuarc agus uaschuarc amháin i neodrón. =20

Is le himbhuailteoirí cumhachtacha, ina ndéantar sruth=20 prótón a imbhualadh go fíoro-fhuinniúil le sruth=20 frithphrótón ag teacht ar mhalairt treo,(7) a dhéantar na=20 cáithníní a scrúdú. Is lena leithéid sin a rinne lucht=20 Fermilab na turgnaimh inar cruthaíodh, dar leo, gurb ann don=20 chuarc deireanach.(8) Tugann an toradh seo faoiseamh do na=20 fisiceoirí toisc go raibh tosaithe ar an tsamhail=20 chaighdeánach a cheistiú ó bhonn. (9) Tugann sé cúis=20 dóibh freisin a bheith níos dóchasaí feasta.

Nótaí Gramadúla

(1) literally "The crisis to its solution?" i.e. "The solution to the crisis?"

(2) ná is here a redundant particle used with the copula. =20 Translate, "The final piece is the top quark."

(3) "to which there is a previous reference in", a is the=20 indirect relative particle which eclipses and uses the dependent=20 form of the verb if there is one, hence "a bhfuil".

(4) ná is the same particle discussed in (2). Translate the=20 whole sentence: "This particular quark in question is the final=20 sub-nuclear building bloc fo the twelve which are believed to=20 exist."

(5) "According to the Standard Theory there are different=20 sorts of quarks,"

(6) literally "upon which are given leptons" i.e. "which are=20 called leptons"

(7) treo is here used adverbially. Translate: "in a way that=20 produces particles to examine."

(8) literally "that it is there to the final quark" i.e.=20 "that the final quark is there."

(9) literally "because there was begun on the standard=20 theory to question fundamentally" i.e. "the standard theory=20 was beginning to be questioned on a fundamental level."

Foclóirín (Vocabulary)

géarchéim (f) crises
réitigh (vn. réiteach) to smooth; solve (problem)
fisiceoir (m) physicists
iarr (vn. iarraidh) to ask; attempt, try
píosa (m) piece, bit
mír (f., pl. -eanna) bit, portion;
mearaí (f) craziness, bewilderment; míreanna mearaí - jigsaw puzzle
aimsigh (vn. aimsiú) to aim; to hit; find, locate
barrchuarc - top quark=20
réamhthagairt - réamh- (pre-, fore-) + tagairt (f) reference
samhail chaighdeánach - standard model
teacht suas le - to come up with, overtake
go dtí le déanaí - until lately
cuarc (m) quark (fundamental particle of matter)
áirithe (a) certain, particular
bloc (m) block
tógáil (f., g.s. tógála) lifting, raising; building; bloc tógála - building block
fo-núicléach (a) sub-nuclear
de réir - according to
cineál (m) kind, species; class, sort, variety
éagsúil (a) unlike, dissimilar, different
mar atá - literally "as there is" i.e. "such as"
uaschuarc - up quark
íoschuarc - down quark
briochtchuarc - charm (quark)
cuarc aduain - strange (quark)
bunchuarc - bottom quark
chomh maith leis sin - in addition to this
cinn (pl. of ceann - head) cinn de cháithníní - some particles
cáithnín (m) particle
i bhfad - further, moreover
níos éadroime - lighter (in weight)
prótón (m) proton
neodrón (m) neutron
ionas go - so that
meastar (pres. autonomous of meas - to think) it is thought
imbhuailteoir (m) collider
cumhachtach (a) powerful
sruth (m) path
imbhualadh (m) collision (also used as vn)
go fíoro-fhuinniúil - very energetically, very forcefully
frithphrótón (m) anti-proton
malairt (f) destruction
treo (m) way, direction
scrúdaigh (vn. scrúdú) to examine
is lena leithéid sin - it is with such as this
lucht (m) the people of
turgnamh (m) experiment
inar - i(n) + ar (past, indirect relative) in which
cruthaigh - to create; to prove
dar leo - in their opinion
toradh (m) fruit; result
faoiseamh (m) relief
toisc go - because
tosaithe (passive participle of tosaigh - to begin)
ó bhonn - fundamentally
cúis (f) cause, reason
dóchasach (a) hopeful; níos dóchasaí - more hopeful

To the Gaelic homepage