Khayim Beyder, Illustrations by Natalia Kazak
Alef Beys - Yiddish Alphabet
vov
hey
daled
giml
beys
komets-alef
alef
yud
tes-shin
tes
zayen-shin
zayen
tsvey vovn
vov-yud
samekh
nun
mem
lamed
khof
pasekh tsvey yudn
tsvey yudn
shin
reysh
kuf
tsadik
fey
pey
ayen
Moskva: Malysh, 1990
© Khayim Beyder, © Natalia Kazak
Back to
Back to Shtetl
Back to library      Back to school

Feedback, questions: send e-mail to Iosif_Vaisman@unc.edu
 Web design © Shura Vaisman