ἀπεκδέχομαι in the NT

How can I best learn new vocabulary items? What aids are there and what pitfalls should be avoided? How does a beginner learn to use a lexicon?
Post Reply
Mason Barge
Posts: 18
Joined: August 16th, 2014, 1:52 pm

ἀπεκδέχομαι in the NT

Post by Mason Barge » May 27th, 2015, 11:06 am

I have been trying to extract the meaning of Galatians 5:5 and the kappa in ἀπεκδέχομαι puzzles me, especially since there is a verb ἀποδέχομαι with much the same lexical range. Most of the "ἀπεκ-" verbs take the kappa, or even the epsilon-kappa, from the following root verb.

I'd be happy of any help with understanding this. In the NT, only Paul uses it, except for one occurrence in Hebrews. (New evidence that Paul actually did write Hebrews? - only 99% kidding!)

Is this simply a crasis of άπο- and έκ-? Or is there a more arcane morphology involved here, if anybody knows?
0 xJonathan Robie
Posts: 3722
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: ἀπεκδέχομαι in the NT

Post by Jonathan Robie » May 27th, 2015, 12:04 pm

Mason Barge wrote:Is this simply a crasis of άπο- and έκ-? Or is there a more arcane morphology involved here, if anybody knows?
Yes, it is. ἀπό-ἐκ-δεχομαι. Note these related words (definitions from Abbott-Smith):

ἀπεκδέχομαι: verb
to await or expect eagerly (Lft., Notes, 149; MM, VGT, s.v.): absol., I Pe 3:20; C. acc rei, Ro 8:19, 23 8:25, I Co 1:7, Ga 5:5; c. acc pers., Phl 3:20, He 9:28.† [G553]

ἐκδέχομαι: verb
to take or receive from (Hom., Hdt., a1.).; (Rare in cl.), to expect, await: c. acc rei, Jo 5:3, He 11:10, Ja 5:7; c. acc pers., Ac 17:16, I Co 11:33 16:11; seq. ἕως, He 10:13 (Cremer, 687).† [G1551]

δέχομαι: verb
to receive, accept; c. acc rei, of taking or accepting what is offered: γράμματα, Lk 16:6, 7; id. in different sense, Ac 28:21; ποτήριον, Lk 22:17; παιδίον (εἰς τ. ἀγκάλας), Lk 2:28; περικεφαλαίαν, μάχαιραν, Eph 6:17; ἐπιστολάς, Ac 22:5; τ. βασιλείαν τ. Θεοῦ, Mk 10:15, Lk 18:17; λογία ζῶντα, Ac 7:38; εὐαγγέλιον, II Co 11:4; τ. χάριν τ. Θεοῦ, II Co 6:1; metaph., of mental acceptance, Mt 11:14; τ. λόγον, Lk 8:13, Ac 8:14 11:1 17:11, I Th 1:6 2:13, Ja 1:21; τὰ τ. πνεύματος, I Co 2:14; τ. παράκλησιν, II Co 8:17; τ. ἀγάπην τ. ἀληθείας, II Th 2:10.; c. acc pers., of receiving kindly or hospitably, Mt 10:14 40, 41, Mk 6:11, Lk 9:5 53 10:8, 10, Jo 4:45, II Co 7:15 11:16, Ga 4:14, Col 4:10, He 11:31; παιδίον, Mt 18:5, Mk 9:37, Lk 9:48; εἰς οἴκους, σκηνάς, Lk 16:4, 9; δέξαι τ. πνεῦμά μου, Ac 7:59; ὃν δεῖ οὐρανὸν δέασθαι, Ac 3:21 (cf. ἀνα-, ἀπο, δια-, εἰσ-, ἐκ-, ἀπ-εκ-, ἐν-, ἐπι-, παρα-, προσ-, ὑπο-δέχομαι; Cremer, 174).† [G1209]
0 x
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/

Jonathan Robie
Posts: 3722
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: ἀπεκδέχομαι in the NT

Post by Jonathan Robie » May 27th, 2015, 5:33 pm

Also note the related forms outlined for δέχομαι in the previous post:

cf. ἀνα-, ἀπο, δια-, εἰσ-, ἐκ-, ἀπ-εκ-, ἐν-, ἐπι-, παρα-, προσ-, ὑπο-δέχομαι
0 x
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/

Post Reply

Return to “Vocabulary”