Plants For A Future Database

Back to: Plant For A Future home page, Main Search Page  Help  Bibliography


Index of Common Names: X

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Index of Latin Names

Name not here? Search for a common name:

Ba Jiao Hui Xian
Ban xia
Chuan Xiong
Chuang xiong
Ji Xue Teng
Ling xiang cao
Nui Xi
Tian Nan Xing
Tian Nan Xing
Wei ling xian
Xiao ye qin
Xing an sheng ma
Xu duan
Xuan Fu Hua
Xuan fu hua
Xue liu

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Index of Latin Names


Back to: Plant For A Future home page, Main Search Page  Help  Bibliography

Plant information taken from the Plants For A Future - Species Database. Copyright (c) 1997-2000.
WEB search engine by Rich Morris - Home Page- Contact Info
Plants for a Future, Blagdon Cross Plant Research and Demonstration Gardens, Ashwater, Beaworthy, Devon, EX21 5DF, England
www.pfaf.org