ARSENOKOITHS/ARRENOKOITHS

From: Jeffrey B. Gibson (jgibson000@mailhost.chi.ameritech.net)
Date: Tue Mar 07 2000 - 14:42:31 EST


<x-charset iso-8859-1>With apologies in advance for the Beta Code.

Using the TLG D Disk, there seems to be only one certain pre NT usage of
ARSENOKOITHS. And that's Oracula Sibyllina`
Oracula 2.73 yeu/dorkon stuge/ei qeo/j, o(/tti ken a)/n tij
o)mo/ssv. e)c a)di/kwn e)/rgwn dw=ron xeri\ mh/pote de/cv.
spe/rmata mh\ kle/ptein: e)para/simoj o(/stij e(/lhtai ei)j genea\j
genew=n <ei)j> skorpismo\n bio/toio. mh\ a)rsenokoitei=n, mh\
sukofantei=n, mh/te foneu/ein. misqo\n moxqh/santi di/dou: mh\ qli=be
pe/nhta. glw/ssv nou=n e)xe/men: krupto\n lo/gon e)n fresi\n
i)/sxein. o)rfanikoi=j xh/raij e)pideuome/noij de\ para/sxou.
mh/t' a)dikei=n e)qe/lvj mh/t' ou)=n a)dikou=nta e)a/svj.
It does appear in the Scholia on Aristophanes
Scholia in plutum sch plut.153.5 $`kekra/thto para\ toi=j palaioi=j h(
timwri/a th=j paidikh=j fu/sewj a)sxhmosu/nhj. dio\ kai\ oi( e)rwtikw=j
gegrafo/tej peri\ pai/dwn e)/tuxon dia\ bi/ou. &`V.$` e)ntau=qa
diasu/rei th\n tw=n )Aqhnai/wn diagwgh\n, o(/ti h)=san a)rsenokoi=tai
kai\ fau=loi. &`Dv.$` ou)x o(/ti a)gapw=sin au)tou/j: a)/pistoi ga/r
ei)sin. &`R. V.$` xrhstou\j Ou) tou\j semnou\j kai\ e)pieikei=j fasi
tou=to poiei=n, a)lla\ tou\j a)selgei=j, tou\j a)naidw=j to\ kako\n &`
$`

For ARRENOKOITHS there seem to be only these two intsnaces:

Scholia on Aristophanes
Scholia in nubes sch recent nub.1090c.1 $`ta\j sumboula\j e)/xousin oi(
)Aqhnai=oi &`Lb,$` e)n tv= boulv= &`Va,$` sumbouleu/ousin &`Chalc,$`
ei)si\n oi( sunh/goroi h)/goun oi( su/mbouloi &`b.$` eu)ruprw/ktwn]
e)chkwlwme/nwn &`sic; cf. 1330a Cant.2.$` diaba/llei pa/ntaj w(j
paiderasta/j &`Chis c.t.Regint.$`. e)ntau=qa diaba/llei tou\j
)Aqhnai/ouj, o(/ti h)=san a)rrenokoi=tai, moixoi/, po/rnoi &`Crmrg.$`.
o(/ra, pw=j diasu/rei tou\j )Aqhnai/ouj, w(j fau/lou bi/ou o)/ntaj kai\
toi=j paidikoi=j xrwme/nouj a)naidw=j. e)k ti/nwn ei)si/, fhsi/n, oi(
sunh/goroi kai\ bouleutai\ )Aqhnai/oij; e)/ti de\ kai\ &` $`

Anthologia Graeca
AG 9.686.5 ` )Hnore/hj o)leth=ra u(perfia/lou Babulw=noj kai\ se/laj
a)ktea/noio di/khj Basi/leion u(/parxon, cei=ne, no/% ski/rthson i)dw\n
e)fu/perqe pula/wn. eu)nomi/hj poti\ xw=ron a)ristoge/neqlon o(deu/eij,
ba/rbaron ou) trome/eij, ou)k a)/rrenaj a)rrenokoi/taj. o(/pla La/kwn,
su\ de\ tei=xoj e)/xeij basi/leion a)/galma. Morfa\j o( gra/yaj
h)/qelon kai\ tou\j tro/pouj: a)nesei/rase de/ mou th\n o)/recin h(
te/xnh. "1Ka/lei de/ m' )Ale/candron eu)/lalon, fi/loj."

Perhaps a search of the papyri and epigraphical (not to mention the
forthcoming TLG E) disk would yield further results. But this seems to
indicate that the terms are NOT Pauline neologisms.

Hope this helps.

Yours,

Jeffrey

--
Jeffrey B. Gibson
7423 N. Sheridan Road #2A
Chicago, Illinois 60626
e-mail jgibson000@ameritech.net

--- B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu] To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu

</x-charset>This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:41:00 EDT