[b-greek] Re: 1 Tim. 6:15, 16: God or Christ?

From: c stirling bartholomew (cc.constantine@worldnet.att.net)
Date: Wed Feb 20 2002 - 17:55:15 EST


on 2/20/02 12:44 PM, Solomon Landers wrote:

> The text: hHN KAIROIS IDIAS DEIXEI hO MAKARIOS KAI MONOS DUNASTHS hO
> BASILEUS TWN BASILEUONTWN KAI KURIOS TWN KURIEUONTWN hO MONOS ECWN
> AQANASIAN FWS OIKWN APROSITON hON EIDEN OUDEIS ANQRWPWN OUDE IDEIN DUNATAI
> hW TIMH KAI KRATOS AIWNION AMHN.
>
> Many Bible translations and commentaries have God as the referent here;
> others apply the words to Jesus. Is there a "preponderence of evidence"
> among these titles and descriptions that tip decisively in one direction
> or the other, or is it a judgment call?
>

Solomon,

As you undoubtedlly know already, some of these titles are found in
apocalyptic literature. The Apocalypse of John:

REV. 17:14 OUTOI META TOU ARNIOU POLEMHSOUSIN KAI TO ARNION NIKHSEI AUTOUS,
OTI KURIOS KURIWN ESTIN KAI BASILEUS BASILEWN KAI OI MET AUTOU KLHTOI KAI
EKLEKTOI KAI PISTOI.
REV. 19:16 KAI ECEI EPI TO IMATION KAI EPI TON MHRON AUTOU ONOMA
GEGRAMMENON: BASILEUS BASILEWN KAI KURIOS KURIWN.

1Enoch 9:4 (Codex Panopolitanus, Charles 1912)

9:4 KAI EIPAN TW KURIW SU EI KURIOS TWN KURIWN KAI O QEOS TWN QEWN KAI
[BASILEUS TWN AIWNIWN]* O QRONOS THS DOXHS SOU EIS PASAS TAS GENEAS TOU
AIWNOS, KAI TO ONOMA SOU TO AGION KAI MEGA KAI EULOGHTON EIS PANTAS TOUS
AIWNAS.

*Syncellus reads: BASILEUS TWN BASILEUONTWN (see Charles ICC, v2. p75) which
is similar to the Ethiopic reading.

Dan 4:37 OG

KAI PANTA TA EN AUTOIS EXOMOLOGOUMAI KAI AINW OTI AUTOS ESTI QEOS TWN QEWN
KAI KURIOS TWN KURIWN KAI BASILEUS TWN BASILEWN OTI AUTOS POIEI SHMEIA KAI
TERATA KAI ALLOIOI KAIROUS KAI CRONOUS AFAIRWN BASILEIAN BASILEWN KAI
KAQISTWN ETEROUS ANT AUTWN

This list could go on and on. For more references see Charles ICC, v2. p75
and D. Aune WBC v.3 p. 953.

Note that Marduk was addressed by a similar set of titles.

As far as the referent of 1 Tim. 6:15, 16 is concernend, I think the
expression FWS OIKWN APROSITON, ON EIDEN OUDEIS ANQRWPWN OUDE IDEIN DUNATAI
would make me hesitant to apply this to Jesus Christ because of the
implications relative to the incarnation but that is a topic for a
Christology list so I will stop here.

Clay

--
Clayton Stirling Bartholomew
Three Tree Point
P.O. Box 255 Seahurst WA 98062---
B-Greek home page: http://metalab.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [jwrobie@mindspring.com]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-327Q@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu
This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:37:18 EDT